Jaarstukken 2019

Ruimtelijke ontwikkeling

Beleidsindicatoren en dashboards

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Nederland
BG 2020

Nieuwkoop
BG 2020

Nieuwkoop
BG 2019

Bron

Functiemenging   

%

52,8%
(2018)

49,0%
(2018)

48,7%
(2017)

LISA

Vestiging(en) van bedrijven

Per 1.000 inwoners 15-64 jaar

145,9
(2018)

155,6
(2018)

143,1
 (2017)

LISA

Gemiddelde WOZ waarde

€ 1.000

248
(2019)

298
(2019)

282
(2018)

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

8,6
(2018)

6
(2018)

22,1
(2016)

ABF - Systeem Woningvoorraad

Demografische druk

%

69,8%
(2019)

73,4%
(2019)

72,6%
(2018)

CBS - Bevolkingsstatistiek

Gemeentelijke woonlasten
Eenpersoons-huishouden

In Euro’s

669
(2019)

826
(2019)

801
(2018)

COELO, Groningen

Gemeentelijke woonlasten
Meerpersoons-huishouden

In Euro’s

739
(2019)

915
(2019)

881
(2018)

COELO, Groningen

  Cijfers op basis van Waar staat je Gemeente per 6 februari 2020.

Toelichting
Van het bovenstaande spreekt niet alles voor zich. Daarom hieronder een toelichting op enkele begrippen:

Functiemenging
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Vestiging(en) van bedrijven / LISA
LISA staat voor Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen en is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht.

Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking. Het aantal niet-werkenden ligt in Nieuwkoop naar verhouding (ten opzichte van de werkenden) iets hoger dan het gemiddelde van Nederland.

Dashboards

Banen (aantal per 1.000 inw. 15-64jr)

Jaar

Nieuwkoop

Nederland

2009

486,3

747,5

2010

519,2

744,0

2011

521,5

747,2

2012

526,9

746,1

2013

539,8

741,9

2014

554,4

738,0

2015

559,0

741,2

2016

585,1

750,3

2017

585,0

758,2

2018

595,8

774,0


Cijfers op basis van Waar staat je Gemeente per 6 februari 2020.

Ontwikkeling inwoneraantal gemeente Nieuwkoop per 1 januari

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

26.760

26.753

26.922

26.988

26.977

27.092

27.108

27.105

27.110

27.434

27.916

28.279

28.613


Bron: CBS

Geboorte / Sterfte

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Geboorte

269

285

256

264

223

230

272

234

285

275

287

285

Sterfte

154

169

177

175

176

174

189

218

221

172

221

202


Bron: CBS

Aantal vestigers en vertrekkers, gemeente Nieuwkoop

2008

2009

2010*

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Vestigers

738

761

734

763

835

767

821

1.224

1.420

1.344

1.314

1.263

Vertrekkers

886

718

745

862

773

800

890

925

983

1.091

1.021

1.165

Bron: CBS

 

Doelstelling 2019

Realisatie 1 2019

GZ16 Zuidhoek

2

-

GZ25 De Verwondering

7

15

GZ29 Buytewech Noord

15

19

GZ30 Langeraar NW

-

-

GZ32 Langeraar Oost

-

-

GZ90 Ter Aar Zuid oost

10

31

GZ92 Ter Aar Vern. Verb.

-

6

GZ93 Land van Koppen

-

-

GZ101 Damstaete

18

-

GZ102 Teylerspark I

-

-

-

20

Totaal

63

91

 1. Oplevering van de woning

Investeringsbudget sociale woningbouw

Per 1 januari

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Reserve Woondiensten Aarwoude 

2.529

799

799

799

799

799

0

0

Voorziening Woonfonds (50%)  

53

150

150

180

191

428

481

Reservering Woningbouw

5.000

4.406

2.262

2.262

2.833

2.833

Voorziening Permanente Sociale Woningbouw

2.144

1.347

1.459

1.544

Totaal beschikbaar per 1-1

2.529

852

5.949

5.355

5.394

4.599

4.340

4.858

Per 31 december

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Reserve Woondiensten Aarwoude 

799

799

799

799

799

0

Voorziening Woonfonds (50%)  

53

150

180

191

428

481

Reservering Woningbouw 

5.000

4.406

2.262

2.262

2.833

2.833

Voorziening Permanente Sociale Woningbouw

2.144

1.347

1.459

1.544

Totaal beschikbaar per 31-12

799

5.852

5.355

5.385

4.599

4.340

4.858

N.B. De reserve Woondiensten Aarwoude is 1 februari 2018 opgeheven, het bedrag is toegevoegd aan de Reserve Woningbouw

Startersleningen

Startersleningen en budget (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

Aantal uitstaande leningen bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

28

36

34

34

26

Interesse getoond bij Nieuwkoop

13

16

4

3

0

Toegekend door Nieuwkoop op advies SVn

10

8

3

3

0

Beschikbaar budget bij SVn

€ 350.440

€ 229.810

€ 245.202

€ 248.110

€ 354.542

Beschikbaar budget uit voorziening woonfonds

€ 149.655

€ 180.716

€ 191.087

€ 462.687

€ 481.654

Schuldrest van de uitstaande leningen bij SVn

€ 591.308

€ 712.035

€ 659.673

€ 642.954

 € 393.148

Omgevingsvergunningen
Ontwikkeling leges omgevingsvergunningen

Begroot 2019

1.099

Gerealiseerd 2019

1.162

Procentueel

105,73%

Legeskorting omgevingsvergunningen bij Energieprestatie 0 of lager

Realisatie omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen per 31-12-2019

Aantal ingekomen aanvragen* omgevingsvergunning

2015

2016

2017

2018

2019

Bouwen

227

303

316

329

294

Afwijken ruimtelijke regels

88

84

104

106

97

Uitvoeren van werk of werkzaamheid

31

31

23

27

19

Brandveilig gebruik

4

4

2

2

6

Veranderen van een monument

6

5

6

7

3

Aanleggen of veranderen van een uitweg

40

51

55

51

62

Kappen van beschermde bomen

9

16

10

9

7

Reclame

2

1

1

0

6

Milieu

3

0

4

6

0

Aanbrengen alarmering

1

0

0

1

0

Aanhaakplicht op grond van Natuurbeschermingswet

3

1

1

5

5

*) Een aanvraag kan meerdere onderwerpen bevatten)

Aantal ingekomen meldingen

Brandveilig gebruik

14

15

12

13

9

Sloopactiviteiten

110

159

144

184

159

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02