Jaarstukken 2019

Ruimtelijke ontwikkeling

Financieel overzicht

Ruimtelijke ontwikkeling

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Verschil

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-34.193

35.170

977

-25.621

26.300

679

8.572

-8.870

-298

Standaard lasten/baten/saldo
Begroting 2019 primitief
Begroting 2019
Rekening 2019
Afwijking 2019
Lasten
43.200.664
34.412.778
25.479.618
8.933.160
Ruimtelijk beleid
1.980.428
2.368.149
2.465.461
-97.312
Grondzaken en vastgoed
40.089.431
31.354.099
22.408.984
8.945.115
Economie, toerisme, natuur
1.130.805
690.530
605.173
85.357
Baten
-41.429.357
-32.734.385
-24.805.258
-7.929.127
Ruimtelijk beleid
-1.154.453
-1.291.047
-1.434.345
143.298
Grondzaken en vastgoed
-40.200.985
-31.342.419
-23.281.873
-8.060.546
Economie, toerisme, natuur
-73.919
-100.919
-89.040
-11.879
Toevoegingen
456.842
757.286
820.202
-62.916
Ruimtelijk beleid
230.054
266.054
328.970
-62.916
Grondzaken en vastgoed
211.788
126.232
126.232
0
Economie, toerisme, natuur
15.000
365.000
365.000
0
Onttrekkingen
-799.474
-1.458.473
-815.659
-642.814
Ruimtelijk beleid
-95.000
-240.042
-174.513
-65.529
Grondzaken en vastgoed
-15.000
-641.232
-126.232
-515.000
Economie, toerisme, natuur
-689.474
-577.199
-514.914
-62.285

Toelichting

Toelichting bij financiële ontwikkeling

LASTEN (€ 8.933.000 voordeel)
Dit voordeel wordt voor € 8.445.000 veroorzaakt door lagere lasten op grondexploitaties. Deze lagere lasten zijn vooral administratief van aard; er staan lagere baten tegenover. Per saldo is er op grondexploitaties een voordeel van € 384.000 ontstaan.
Naast lagere lasten moest in 2019 voor in totaal € 603.000 worden afgeboekt op de boekwaarde van strategische gronden in het bezit van de gemeente (nadeel). Dit vloeit voort uit de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van 2016. Hierbij is vastgesteld dat gronden in gemeentebezit die vallen onder de materiële vaste activa (mva) moeten worden gewaardeerd op de marktwaarde tegen de geldende bestemming. Er gold hiervoor een overgangstermijn van vier jaar maar uiterlijk 31 december 2019 moest dit leiden tot een afwaardering van gronden die op dat moment een hogere boekwaarde hadden dan de actuele taxatiewaarde. Alle betreffende gronden zijn gewaardeerd en hieruit kwam naar voren dat de boekwaarde van drie materiële vaste activa (mva) moesten worden afgewaardeerd, te weten 1. Noordeinde 13 (Noordeinde) voor een bedrag van € 137.000; 2. Restant Land van Koppen (Noorden) € 320.000; 3. Hazeweg restpercelen (Nieuwveen) € 146.000.
Bij begrotingswijziging is eenmalig een bedrag  van € 500.000  aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen gedoteerd. Nader is gebleken  dat dit in strijd is met  het BBV. De dotatie is teruggedraaid.

BATEN (€ 7.929.000 nadeel)
Dit nadeel is voor € 8.061.000 het gevolg van lagere baten grondexploitaties en vooral administratief van aard; er staan lagere lasten tegenover. Per saldo is op grondexploitaties een voordeel van
€ 384.000 ontstaan.
Daarnaast is er voor € 63.000 meer ontvangen voor Wabo-vergunningen; dit bedrag wordt aan de egalisatiereserve toegevoegd; voor het project Paradijsweg Natte kant is een niet geraamde provinciale subsidie van € 57.000 ontvangen; verder zijn er wat kleinere afwijkingen.

RESERVES (€ 706.000 nadeel)
Dit nadeel is enerzijds het gevolg van een hogere toevoeging van € 63.000 aan de reserve Egalisatie baten vergunningen en voor € 143.000 het gevolg van minder onttrekkingen door lagere bestedingen op diverse projecten.
Voor dotatie aan de voorziening onderhoud gemeentelijk gebouwen was bij begrotingswijziging een bedrag van € 500.000 aan de Algemene reserve onttrokken. Nader is gebleken dat dit in strijd is met het BBV. De dotatie  is teruggedraaid.

GEREALISEERD RESULTAAT (€ 298.000 voordeel)
Dit zorgt voor het verschil in het gerealiseerde totaal van dit programma.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02