Jaarstukken 2019

Ruimtelijk beheer

Financieel overzicht

Ruimtelijk beheer

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Verschil

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-7.439

13.964

6.525

-8.679

14.577

5.898

-1.240

612

-627

Standaard lasten/baten/saldo
Begroting 2019 primitief
Begroting 2019
Rekening 2019
Afwijking 2019
Lasten
12.210
13.082
13.694
-612
Milieu
5.473
5.738
5.931
-193
Beheer openbare ruimte
6.736
7.344
7.763
-419
Baten
-6.996
-7.151
-8.474
1.324
Milieu
-6.126
-6.256
-6.327
71
Beheer openbare ruimte
-870
-895
-2.148
1.253
Toevoegingen
813
882
882
0
Beheer openbare ruimte
813
882
882
0
Onttrekkingen
-126
-288
-204
-84
Milieu
-64
-64
-32
-32
Beheer openbare ruimte
-62
-224
-172
-52

Toelichting

Toelichting bij financiële ontwikkeling

LASTEN (€ 612.000 nadeel)
De kosten voor de afvalverwerking vallen (€ 159.000) hoger uit, vooral door nagekomen lasten van Cyclus van 2018. Ook kosten voor Infrastructuur (€ 586.000) vallen hoger uit, dit komt doordat er meer werkzaamheden aan kabels en leidingen zijn uitgevoerd zijn er meer kosten gemaakt voor het herstel aan de bestrating en het asfalt.

BATEN (€ 1.324.000 voordeel)
De baten voor inzameling en verwerking van gft- en restafval zijn (€ 63.000) hoger door toename hoeveelheid metalen en AEEA op Milieustraat. De baten voor Infrastructuur zijn (€ 780.000) hoger doordat er meer inkomsten aan degeneratievergoedingen ontvangen zijn. Deze baten worden gestort in de Voorziening Wegen, om te worden ingezet voor het herstraten van leidingsleuven.
Tevens wordt conform het op 23-04-2020 vastgestelde  beleids- en beheerplan openbare verlichting 2020 t/m 2024  de voorziening openbare verlichting opgeheven. Het saldo valt vrij per 31-12-2019 en is in 2020 toegevoegd aan de Reserve Herwaardering Investeringen met maatschappelijk nut.

RESERVES (€ 84.000 lagere onttrekking)
De lagere onttrekkingen zijn het gevolg van lagere bestedingen voor diverse projecten.

GEREALISEERD RESULTAAT (€ 627.000 voordeel)
Dit zorgt voor het verschil in het gerealiseerde totaal van dit programma.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02