Jaarstukken 2019

Bestuur en dienstverlening

Financieel overzicht

Bestuur en dienstverlening

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Verschil

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-378

5.320

4.942

-543

5.362

4.818

-166

42

-123

Standaard lasten/baten/saldo
Begroting 2019 primitief
Begroting 2019
Rekening 2019
Afwijking 2019
Lasten
5.248.613
5.252.295
5.294.514
-42.219
Algemeen bestuur
840.746
864.746
853.377
11.369
Openbare orde en veiligheid
2.159.766
2.146.682
2.126.998
19.685
Dagelijks bestuur
1.240.409
1.233.175
1.281.009
-47.834
Publiekszaken
1.007.692
1.007.692
1.033.130
-25.438
Baten
-357.731
-357.731
-531.068
102.337
Openbare orde en veiligheid
-73.429
-73.429
-65.548
-7.881
Dagelijks bestuur
0
0
-71.000
0
Publiekszaken
-284.302
-284.302
-394.520
110.218
Toevoegingen
0
67.247
67.247
0
Algemeen bestuur
0
30.187
30.187
0
Openbare orde en veiligheid
0
37.060
37.060
0
Dagelijks bestuur
0
0
0
0
Publiekszaken
0
0
0
0
Onttrekkingen
-20.000
-20.000
-12.250
-7.750
Openbare orde en veiligheid
0
0
0
0
Dagelijks bestuur
-20.000
-20.000
-12.250
-7.750
Publiekszaken
0
0
0
0

Toelichting

Toelichting bij financiële ontwikkeling

LASTEN  (€ 42.000 nadeel)
De kosten van Publiekszaken vallen € 25.000 hoger uit, het verschil wordt grotendeel veroorzaakt door meer afdracht aan het rijk voor persoonsdocumenten. Hier staat een hogere leges opbrengst tegenover.
De kosten van algemeen bestuur vallen € 11.000 lager uit door onder andere het niet benutten van onderzoeksbudgetten. De kosten van dagelijks bestuur (€ 48.000) vallen hoger uit, dit wordt met name veroorzaakt door ten opzichte van de begroting afwijkende bedragen voor pensioenvoorziening.
Bij openbare orde en veiligheid is een voordeel van (€ 20.000) wegens lagere kosten van de brandweerkazerne en onderbestedingen van rampenbudgetten.

BATEN (€ 173.000 voordeel)
Er valt (€ 71.000) vrij als gevolg van het actualiseren van de voorziening 'wachtgeld voormalige bestuurders'. Daarnaast is (€ 110.000) meer aan leges burgerzaken ontvangen. Dit betreft vooral de rijbewijzen en de naturalisatie aanvragen.

RESERVES (€ 8.000 nadeel)
De hogere onttrekkingen zijn het gevolg van hogere bestedingen voor diverse projecten.

GEREALISEERD RESULTAAT (€ 123.000 voordeel)
Dit zorgt voor het verschil in het gerealiseerde totaal van dit programma.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02