Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Balans

Activa

(bedragen x € 1.000,-) ACTIVA

31 december 2018

31 december 2019

Vaste activa

Immateriële vaste activa

17

53

Agio op obligaties

0

0

Onderzoek en ontwikkeling

17

53

Materiële vaste activa

48.945

56.677

- Investeringen met een economisch nut

- gronden uitgegeven in erfpacht

182

334

- overige investeringen met een economisch nut

45.313

51.679

- Investeringen met uitsluitend een maatschappelijk nut

3.450

4.664

Financiële vaste activa

1.679

1.505

- Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

411

411

- Leningen aan:

- woningbouwcorporaties

0

0

- obligatieportefeuille

0

0

- overige langlopende leningen u/g

1.268

1.094

Totaal vaste activa

50.641

58.235

Vlottende activa

Voorraden

28.436

21.848

- Grond- en hulpstoffen:

- overige voorraden

5

5

- niet in exploitatie genomen bouwgronden

0

0

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

71.282

62.397

- af: voorzieningen grondexploitaties

-42.851

-40.554

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

28.207

18.168

- Vorderingen op openbare lichamen

116

8

- Belastingdienst

4.030

3.919

- Rekening-courant Rijk

23.018

13.178

- Overige vorderingen

1.043

1.063

- Overige uitzettingen

0

Liquide middelen

328

341

- Kas, bank- en girosaldi

328

341

Overlopende activa

1.090

676

Totaal vlottende activa

58.061

41.033

Totaal-generaal

108.702

99.268

Passiva

(bedragen x € 1.000,-) PASSIVA

31 december 2018

31 december 2019

Vaste passiva

Eigen vermogen

50.670

53.649

- Algemene reserve

24.852

25.694

- Bestemmingsreserves

- voor egalisatie van tarieven

0

0

- overige bestemmingsreserves

23.187

25.998

- Nog te bestemmen resultaat

2.631

1.957

Voorzieningen

20.754

20.940

-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

2.711

2.906

- Onderhoudsegalisatievoorzieningen

9.938

9.890

- Voorzieningen van derden verkregen middelen

8.105

8.144

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

29.385

19.316

- Onderhandse leningen van binnenlandse banken

29.374

19.305

- Waarborgsommen

11

11

Totaal vaste passiva

100.809

93.905

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar

5.385

2.727

- Kasgeldleningen

0

0

- Pensioenfonds

0

0

- Overige schulden

5.385

2.727

Overlopende passiva

2.508

2.636

Totaal vlottende passiva

7.893

5.363

Totaal generaal

108.702

99.268

Gewaarborgde geldleningen

36.306

35.653

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02