Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Overzicht incidentele baten en lasten

Nr

Programma

Jaarrekening

Specificatie

Bedrag

1

Ruimtelijke ontwikkeling

Incidentele lasten

€ 21.560

Kosten Paradijsweg Natte Kant

191

Detailhandel in beweging

65

Storting van verkoopopbrengsten in de voorziening woonfonds

107

Structuur en bestemmingsplannen

80

Kosten grondexploitaties en Vastgoed

21.045

Kosten centrummanager en detailhandel

60

Overige incidentele lasten

12

Totaal

21.560

Incidentele baten

€ -23.412

Subsidie Paradijsweg Natte Kant

-52

Incidentele opbrengsten grondverkoop

-67

Inkomsten grondexploitaites en Vastgoed

-23.283

Subsidie Oude hollandse waterlinie

-10

Totaal

-23.412

Toevoeging reserves

€ 820

Storting reserve egalisatie baten omgevingsvergunningen

293

Storting algemene reserve voor de kerkvisie (overheveling)

22

Van reserve omgevingswet naar reserveomgevingsvisie

14

Storting vrijval reserve onvoorzien grexen in algemene reserve

126

Instellen reserve Papeneiland

350

Storting reserve recreatie en toerisme

15

Totaal

820

Onttrekking reserves

€ -816

Onttrekking algemene reserve voor detailhandel in beweging

-65

Van reserve omgevingswet naar reserve omgevingsvisie

-14

Onttrekking algemene reserve voor omgevingsvisie

-26

Ontrekking reserve omgevingsvisie

-50

Ontrekking reserve omgevingswet voor externe inhuur

-15

Onttrekking reserve monumentenzorg voor harmonisatie

-5

Vrijval reserve onvoorziene kosten grexen

-126

Onttrekking algemene reserve voor diverse incidentele projecten bedrijvgiheid

-83

Onttrekking reserve duurzaamheid voor regionaal energie-akkoord

-53

Onttrekking reserve Economie voor economische actie-agenda

-20

Onttrekking algemene reserve voor instellen reserve Papeneiland

-350

Onttrekking reserve recreatie en toerisme voor marketing

-9

-816

2

Ruimtelijk beheer

Incidentele lasten

€ 453

Hogere kosten afval en milieu

89

Kosten diverse verkeersonderzoeken

55

Maatregelen verkeersveiligheid

80

Opstellen GVVP

43

Inhuur kabels en leidingen

49

Kosten wegenlegger

15

Diverse beheerskosten openebare ruimte

122

Totaal

453

Incidentele baten

€ -674

Bijdrage inzameling zwerfafval en opbrengsten overige inzamelingen

-54

Bijdrage afvalvrije scholen

-28

Bijdragen herstel o.a. hollandse kade

-102

Overige bijdragen van derden en subsidie voor beheer en aanleg openbare ruimte

-78

Vrijval voorziening openbare verlichting

-412

Totaal

-674

Toevoeging reserves

€ 27

Storting Algemene reserve voor GVVP (overheveling)

27

Totaal

27

Onttrekking reserves

€ -204

Onttrekking aan de reserve frictiekosten ODWH

-32

Onttrekking algemene reserve voor Verkeersmaatregelen

-130

Onttrekking algemene reserve voor actualiseren wegenlegger

-14

Onttrekking reserve LOP voor wandelpaden

-3

Onttrekking algemene reserve voor begraafplaatsen

-25

Totaal

-204

3

Sociaal domein

Incidentele lasten

€ 39

Hogere kosten Wmo en gezonheidszorg

10

Hogere kosten werk en inkomen

3

Hogere kosten vrije tijd en cultuur

9

Hogere kosten onderwijs

1

Hogere kosten jeughulp en jeugdzorg

10

Hogere kosten vastgoed sociaal domein

6

Totaal

39

Incidentele baten

€ -105

Subsidies en bijdragen voor zorg en leefstijl

-72

Werk en inkomen nagekomen baten BZZ en participatie

-29

Nagekomen baten sportaccommodaties

-4

Totaal

-105

Toevoeging reserves

€ 562

Storting algemene reserve voor scheve huisjes (overheveling)

72

Storting restant budget monumenten in de reserve monumentenzorg

32

Storting algemene reserve voor LED verlichting tennisverenigingen

202

Storting algemene reserve voor subsidie onderwijs (overheveling)

25

Storting reserve onderwijshuisvesting

171

Storting algemene reserve voor beheerstichting onderwijs (overheveling)

60

Totaal

562

Onttrekking reserves

€ -172

Onttrekking algemene reserve voor huisvesting statushouders

-60

Onttrekking algemene reserve voor doorontwikkeling zorglandschap

-70

Onttrekking reserve onderwijshuisvesting voor tijdelijke units

-42

Totaal

-172

4

Bestuur en dienstverlening

Incidentele lasten

€ 58

Hogere kosten publiekszaken .o.a. inhuur en andere beheerkosten

20

Hogere kosten verkiezingen

1

Hogere kosten dagelijks bestuur

26

Hogere kosten bestuurlijke samenwerking (o.a. nagekomen lasten en subsidies)

7

Hogere beheerkosten openbare veiligheid

4

Totaal

58

Incidentele baten

€ -69

Vrijval voorzieningen wethouders

-71

Nagekomen baten integrale veiligheid

2

Totaal

-69

Toevoeging reserves

€ 67

Storting reserve verkiezingen

30

Storting algemene reserve voor vervangen dak brandweer (overheveling)

37

Totaal

67

Onttrekking reserves

€ -12

Onttrekking algemene reserve voor dorpsgerichte activiteiten

-12

Totaal

-12

5

Bedrijfsvoering

Incidentele lasten

€ 817

Hogere personele kosten, met name inhuur derden

812

Hogere kosten huisvesting (nagekomen lasten)

5

Totaal

817

Incidentele baten

€ -255

Vrijval voorziening juridsche risico's

-100

Vrijval voorzieningen voormalig personeel

-31

Baten personeel, ziekengeld en piketdiensten

-124

Totaal

-255

Toevoeging reserves

€ 192

Storting algemene reserve voor het uitvoeren FG taken (overheveling)

17

Storting reserve decentrale arbeidsvoorwaarden

26

Storting algemene reserve voor automatisering (overheveling)

85

Storting restant budget mobiliteitsbeleid in reserve frictiekosten

64

Totaal

192

Onttrekking reserves

€ -135

Onttrekking reserve decentrale arbeidsvoorwaarden

-36

Onttrekking reserve frictiekosten

-72

Onttrekking algemene reserve voor invoeren AVG

-27

Totaal

-135

6

Algemene Dekkingsmiddelen

Incidentele lasten

€ 152

Vennootschapsbelasting en suppletie bcf

16

Storting voorziening onibare activa

136

Totaal

152

Incidentele baten

€ -43

Suppletie btw

-26

Nagekomen baat uitkering Gemeentefonds

-17

Totaal

-43

Toevoeging reserves

€ 250

Storting reserve duurzaamheid voor energietransitie

250

Totaal

250

Onttrekking reserves

Totaal

0

Totaal

€ -899

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02