Jaarstukken 2019

Home

Bijlagen

4.a Rapportage provincie

Financiën 

Rood/
Oranje/
Groen

TOELICHTING

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht

Uit de programmabegroting 2020-2023 blijkt dat er in alle jaren sprake is van een begrotingsevenwicht.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Ruimtelijke ordening

TOELICHTING

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland (artikel 14.2 Omgevingsverordening)

Onze bestemmingsplannen zijn in overeenstemming
met de Verordening Ruimte 2019

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Omgevingsrecht
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen

TOELICHTING

Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn tijdig een beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en een evaluatie vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad.
Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.

Op 22 mei 2019 zijn de beleidsstukken in het kader van het Interbestuurlijk toezicht toegezonden aan provincie Zuid-Holland. De goede ontvangst hiervan is bevestigd.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Monumentenzorg

TOELICHTING

De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten

Wij zijn aangesloten bij de centrale erfgoed-
commissie van de Vereniging Dorp, Stad en Land.
Zij hebben alle benodigde deskundigheid in huis
en de continuïteit is gewaarborgd. Deze commissie
is aangevuld met een burgerlid om de lokale kennis
te borgen.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Archief- en informatiebeheer

TOELICHTING

Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde 

Op onderdelen is het archief en informatiebeheer dit jaar groen
geworden. Komend jaar worden er nog verbeterpunten opgepakt.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Huisvesting Vergunninghouders

TOELICHTING

De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

Gevraagde informatie

Stand van zaken

Voorsprong/achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar
(doorhalen wat niet van toepassing is)

2

Fase interventieladder op 1 januari

Nvt

Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar

10

In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders

3

Voorsprong/achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar
(doorhalen wat niet van toepassing is)

5

Fase interventieladder op 1 juli

Signaleren

Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar

10

In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders

13

Voorsprong/achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar
(doorhalen wat niet van toepassing is)

2

Fase interventieladder op 31 december

Informatie opvragen en valideren

Toelichting

In het eerste halfjaar zijn er pas op een laat moment voldoende statushouders aan de gemeente gekoppeld, waardoor er een achterstand ontstond. In de tweede helft leek deze achterstand te worden ingehaald, maar doordat er een toegewezen huis moest worden opgeknapt, is er vertraging bij de plaatsing van de laatste twee statushouders opgelopen.    

Is er reden voor extra aandacht?

nee

4.b Rapportage eigen beleid

Rood Oranje Groen

Toelichting

Implementatie AVG

BV

De gemeente voldoet sinds 25 mei 2018 aan de minimale eisen van de AVG. Onze Functionaris gegevensbescherming heeft zijn jaarverslag met zijn bevindingen over 2019 aan ons gestuurd.

Uit het jaarverslag blijkt dat we het afgelopen jaar weer veel werk hebben verzet, maar er nog niet zijn. Het jaarverslag van de FG is via de lijst van ingekomen stukken aan uw raad kenbaar gemaakt. Naar aanleiding van het jaarverslag laten wij een werkprogramma 2020/2021 op stellen van het komende jaar uit te voeren werkzaamheden en (prioritering van te nemen) acties. Dit doen we nadat onze nieuwe Functionaris Gegevensbescherming (FG, gezamenlijk met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Waddinxveen) in dienst is getreden per 1 mei 2020.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02