Jaarstukken 2019

Home

Bijlagen

Overzicht af te sluiten kredieten per 31-12-2019

Nummer

Omschrijving

Gevoteerd krediet

Raming
1-1-2019

Werkelijk 31-12-2019

Restant
31-12-2019

8110118

Materialen onkruidbestrijding

277.000

31.200

31.200

0

8110120

Noordeinde Zuid (BHP2018)

300.000

300.000

0

300.000

8110121

Parkeerpl. V. Wassen.str(LNG)

50.000

50.000

30.301

19.699

8110122

Langeraarseweg fietspad

45.000

35.100

720

34.380

8110124

Ter Aar Walnootstraat

200.000

199.887

178.051

21.836

8110127

TA, Parkeerpl. Vogelbuurt etc.

130.000

130.000

0

130.000

8110129

TA, Zwanenlaan asf/klinkers

110.000

110.000

0

110.000

8110130

TA, Vierambachtenstraat

135.000

135.000

0

135.000

8130107

Ondergr.containers uitbr.ge

50.000

5.039

4.164

875

8140157

Vrijval riolering 2017

351.000

21.247

18.747

2.500

8140162

Stelpost Hemel/grondwater 2018

200.000

47.132

45.002

2.130

8140165

Minigemalen 2018

168.000

58.989

58.989

0

8150203

Dam- en schottenbes (BHP2018)

101.356

48.726

45.857

2.869

8160101

Toro grasmaaier

90.000

90.000

55.997

34.003

8160102

Ramsomes

90.000

90.000

55.997

34.003

8230100

Burgerhulpverlening en AED's

36.700

4.798

4.688

110

8230400

Verbouwing Verbinding 1, NWK

320.000

12.506

0

12.506

8530630

Vervanging Iveco PU (5-VRH-73)

50.000

50.000

45.424

4.576

8570305

Grond De meent Woerde.Verlaat

155.000

155.000

151.510

3.490

8620512

Switches en nodes

100.000

61.055

32.091

28.964

8620513

Mobiele telefoon (afs 2 jr)(B)

90.000

89.600

0

89.600

8630104

Meubilair 2019

40.000

40.000

39.916

84

Toelichting

Nummer

Omschrijving

8110118

Materialen onkruidbestrijding zijn aangeschaft. Minimale overschrijding reeds bij decemberwijziging verrekend

8110120

Noordeinde Zuid wordt betrokken in te actualiseren beheerplan wegen 2020, budget vervalt 

8110121

Parkeerplaatsen van Wassenaerstraat zijn gerealiseerd met aanbestedingsvoordeel 

8110122

Fietspad Langeraarseweg wordt betrokken in de aanpak Langeraarseweg Zuid, budget vervalt 

8110124

Walnootstraat is afgerond met aanbestedingsvoordeel 

8110127

Vogelbuurt wordt betrokken in het te actualiseren beheerplan wegen 2020, budget vervalt

8110129

Zwanenlaan wordt betrokken in te actualiseren beheerplan wegen 2020, budget vervalt

8110130

Vierambachtstraat wordt betrokken in te actualiseren beheerplan wegen 2020, budget vervalt

8130107 

Werkzaamheden zijn volgens plan uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten

8140157

Vervangen vrijvervalriolering 2017 is afgerond met een beperkt voordeel

8140162

Afkoppelen van hemelwater 2018 is afgerond met een beperkt voordeel

8140165

Programma Minigemalen 2018 is uitgevoerd conform raming

8150203

Vervangen beschoeiingen 2018 is afgerond met beperkt aanbestedingsvoordeel

8160101

Grasmaaier is vervangen voor 2 deks maaier, met daardoor financieel voordeel

8160102

Grasmaaier is vervangen voor 2 deks maaier, met daardoor financieel voordeel

8230100

AED's zijn aangeschaft met een gering voordeel

8230400

Verbouwing  Verbinding 1 NWK, Laatste kosten zijn in 2019 betaald en het budget kan vervallen

8530630

Materieel is vervangen met financieel voordeel 

8570305 

De grond van De Meent is aangekocht en het krediet kan worden afgesloten.

8620512

 De switches en nodes zijn vervangen met een financieel voordeel.

8620513

De vervanging van de mobile telefonie vindt plaats in 2020 bij de begroting is hiervoor een investeringskrediet beschikbaar gesteld.

8630104

Aanschaf van meubilair in 2019 is gerealiseerd met een minimaal financieel voordeel

Overzicht investeringen die per 31 december 2019 langer dan 2 jaar openstaan

Nummer

Omschrijving

Gevoteerd krediet

Raming
1-1-2019

Werkelijk 31-12-2019

Restant
31-12-2019

8040300

Modernisering GBA (2013)

60.000

37.419

0

37.419

8110105

Voorb.aanl.rotonde Aardw.-West

182.669

105.892

42.867

63.025

8130105

Afvalbrengstation,civiel tc

546.505

17.777

0

17.777

8260300

Ashram civieltechniek

1.121.695

820.414

89.034

731.380

8260301

Ashram bouwsom

6.259.420

5.955.835

5.399.762

556.073

8260302

Aanvullend kr.Ashram duurzaamh

412.762

410.802

0

410.802

8330301

Voorb.krd.herontw.Ashram

200.000

193.523

43.443

150.080

Toelichting

Nummer

Omschrijving

 8040300

Het project modernisering GBA is door de overheid wel stop gezet, maar de verplichtingen die we aangegaan zijn voor wat betreft I-burgerzaken lopen gewoon door.

 8110105

Rotonde Aardamseweg is in uitvoering, daadwerkelijke aanleg rotonde is eind 2020

 8130105

De toegang van de Milieustraat wordt in 2020 aangepast, waarna het budget kan worden afgesloten

 8260300

De aanleg van de buitenruimte van het nieuwe schoolgebouw voor het Ashram College wordt in het eerst kwartaal van 2020 afgerond.

 8260301

Afronding van de bouw van het nieuwe schoolgebouw voor het Ashram College vindt plaats in het eerst kwartaal van 2020, de laatste bouwtermijn zal ook in 2020 worden betaald.

 8260302

Afronding van de bouw van het nieuwe schoolgebouw voor het Ashram College vindt plaats in het eerst kwartaal van 2020, de laatste bouwtermijn zal ook in 2020 worden betaald.

 8330301

Het project nieuwbouw Ashram College zal in 2020 worden afgerond en afgesloten.

Overzicht investeringen die van 2019 doorlopen naar 2020

Nummer

Omschrijving

Gevoteerd krediet

Raming
1-1-2019

Werkelijk 31-12-2019

Restant
31-12-2019

8010101

Geluidsapparatuur raadszaal

70.000

70.000

54.788

15.212

8060101

Voorb.kred.warmtenet Schoterh

150.000

135.000

58.810

76.190

8060102

Warmtenet Schoterhoek II

1.408.000

1.408.000

0

1.408.000

8110119

Achttienkavels (BH2018)

620.000

617.786

0

617.786

8110123

Woonkern Langeraar(BH2018)

800.000

797.979

544.039

253.940

8110125

Zevenhoven Molenweg

320.000

320.000

160.621

159.379

8110126

Rotonde ardamseweg/Westkanaalw

2.000.000

2.000.000

81.504

1.918.496

8110128

TA, v schagerhof asf/klinkers

450.000

450.000

0

450.000

8110131

TA, Ophogen dijklichamen

250.000

250.000

20.000

230.000

8110132

Ruimtelijk plan Dorpspl Noorde

340.000

340.000

7.744

332.257

8110302

OV armaturen (BH2018)

138.000

107.564

8.180

99.384

8110303

OV armaturen (BHP2019)

171.750

171.750

78.399

93.351

8140163

Vrijvervalrioleringen 2018

387.000

364.320

44.100

320.220

8140164

Hoofdgemalen 2018

255.000

111.976

85.545

26.431

8140166

Vrijverval riolering 2019

425.000

424.933

0

424.933

8140167

Hoofdgemaal bouwkundig 2019

120.000

120.000

55.722

64.279

8140168

Hoofdgemalen 2019

350.000

350.000

47.575

302.429

8140169

Minigemalen 2019

168.000

167.800

27.591

140.209

8140170

Stelpost hemelgrondwater 2019

100.000

100.000

64.040

35.960

8150204

Dam- en schottenbeschoeingen

97.000

97.006

81.457

15.549

8160201

Aanleg Papeneiland

779.442

779.442

7.292

772.150

8280102

Warmtepomp zwembad

115.000

115.000

0

115.000

8330302

Voorb.krd.Teylersplein II

200.000

198.359

1.319

197.040

8530629

Vervanging Iveco PU (2-VRF-26)

50.000

50.000

0

50.000

8530631

Vervanging Iveco PU (2-VRH-44)

50.000

50.000

0

50.000

8530632

Vervanging Iveco PU (2-VRH-46)

50.000

50.000

0

50.000

8570201

Sporthal Ter Aar, voorb.kred

342.155

342.155

7.583

334.572

8570202

Sporthal Ter Aar (B)

3.450.000

3.450.000

0

3.450.000

8570301

Ontwikkeling Brede school TA

1.021.386

608.769

268.777

339.992

8570302

IKC Zevenhoven

504.333

274.879

160.500

114.379

8570303

IKC Zevenhoven (B)

2.465.000

2.465.000

0

2.465.000

8570304

IKC Ter Aar (B)

6.145.000

6.145.000

0

6.145.000

8620514

Uitbreiding werkstation(afs 4)

48.000

48.000

13.274

34.726

8620515

Diverse projecten I&A

110.000

109.500

19.331

90.169

8630105

Doorontw. gemeentekantoor TA

200.000

200.000

0

200.000

8630201

Huisvesting GW, bouwk.kosten

1.188.345

1.188.345

139.000

1.049.345

8630203

Huisvesting GW, civiel tech ks

238.467

238.467

0

238.467

Toelichting

Nummer

Omschrijving

8010101

Na de onderhandse aanbesteding vielen de kosten van de aanschaf van de geluidsapparatuur mee. Maar aangezien er sinds de oplevering nog permanent storingen zijn, bestaat de kans dat het resterend bedrag in 2020 benut zal moeten worden.

8060101

De voorbereidingen voor de aanleg van een warmtenet op Schoterhoek II zijn in volle gang.

8060102

Het warmtenet voor Schoterhoek II zal volgens planning in 2020 worden aangelegd.

8110119

Reconstructie Achttienkavels is in voorbereiding en wordt medio 2020 uitgevoerd

8110123

Woonkern Langeraar wordt begin 2020 afgerond 

8110125

Betonplaten fietspad Molenweg is in uitvoering en ronden we in 2020 af 

8110126

Rotonde Aardamseweg is in uitvoering, daadwerkelijke aanleg rotonde is eind 2020 

8110128

Van Schagenhof wordt voorbereid in 2020 en voeren we uit in 2021 

8110131

Ophogen dijklichamen betreft een stelpost voor bijdragen aan kadeverbeteringen door de Hoogheemraadschappen. Budget wordt betrokken in te actualiseren beheerplan wegen 2020 

8110132

Herinrichting dorpsplein Noorden wordt in het voorjaar van 2020 uitgevoerd 

8110302

Vervangen armaturen 2018 is in uitvoering en wordt in 2020 afgerond 

8110303

Vervangen masten 2019 is in uitvoering en wordt in 2020 afgerond

8140163

Vervangen vrijvervalriolering de Kuil Noorden voeren we uit in 2020 (1)

8140164

Vervangen van diverse hoofdgemalen is in uitvoering en wordt in 2020 afgerond

8140166

Vervangen vrijvervalriolering de Kuil Noorden voeren we uit in 2020 (2)

8140167

Vervangen van diverse hoofdgemalen is in uitvoering en wordt in 2020 afgerond

8140168

Vervangen van diverse hoofdgemalen is in uitvoering en wordt in 2020 afgerond

8140169

Vervangen van minigemalen is in uitvoering en wordt in 2020 afgerond

8140170

Afkoppelwerkzaamheden zijn in uitvoering en lopen door in 2020

8150204

Vervangen beschoeiingen 2019 is in uitvoering en wordt begin 2020 afgerond

8160201

Aanleg Papeneiland betreft financiële afhandeling van werk door derden en loopt door in 2020

8280102

Vervanging van de warmtepomp vindt plaats in 2020

8330302

De voorbereidingen voor realisatie van woningbouw op Teylerspark II zijn 2019 gestart.

8530629

Vervanging materieel is in bestelling, levering 2020

8530631

Vervanging materieel is in bestelling, levering 2020

8530632

Vervanging materieel is in bestelling, levering 2020

8570201

De voorbereidingen voor de bouw van een sporthal bij het IKC in Ter Aar zijn in volle gang.

8570202

De bouw van de sporthal in Ter Aar zal volgens planning in 2020 starten en in 2021 worden afgerond.

8570301

De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe IKC in Ter Aar zijn in volle gang.

8570302

De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe IKC in Zevenhoven zijn in volle gang.

8570303

De bouw van het IKC Zevenhoven zal aan het eind van het eerste kwartaal van 2020 starten en volgens planning in 2021 worden afgerond.

8570304

De bouw van het IKC Ter Aar zal aan het eind van het eerste kwartaal van 2020 starten en volgens planning in 2021 worden afgerond.

8620514

Uitbreiding van de werkstations wordt in 2020 verder afgerond

8620515

Op dit moment lopen er diverse kleinere I&A projecten. Een deel van deze projecten wordt afgerond in 2020.

8630105

De doorontwikkeling van het gemeentehuis in Ter Aar is opgestart. De werkzaamheden vinden plaats in 2020

8630201

Voorbereidingen nieuwbouw gemeentewerf zijn in volle gang, bouw start in 2020

8630203

Voorbereidingen nieuwbouw gemeentewerf zijn in volle gang, bouw start in 2020

Kredieten met overschrijding

Nummer

Omschrijving

Gevoteerd krediet

Raming
1-1-2019

Werkelijk 31-12-2019

Restant
31-12-2019

8030201

Implement. financieel pakket

72.300

72.300

77.022

-4.722

Toelichting

Nummer

Omschrijving

 8030201

 Als gevolg van capaciteitsknelpunten is er meer externe expertise ingehuurd dan vooraf begroot.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02