Jaarstukken 2019

Ruimtelijke ontwikkeling

Thema Economie, Toerisme, Natuur

Realisatie van het beleid

Economie

Samenwerking Greenport Aalsmeer
In 2019 vond een evaluatie plaats van de ruimtelijke visie van de Greenport (2015-2025), de uitvoeringsagenda en de instrumenten van de Greenport op basis van gesprekken met  deskundigen, bestuurders en vertegenwoordigers uit de tuinbouwsector. Dit heeft niet geleid tot wijzigingen voor de gemeente Nieuwkoop. Ook heeft de Greenport een gebiedscoördinator aangesteld die is gestart met het opstellen van twee gebiedsgerichte aanpakken voor tuinbouw-concentratiegebieden (vooralsnog niet in Nieuwkoop). Verder biedt de Greenport ondersteuning aan projecten van ondernemers, zoals het innovatieve project van orchideeënkweker Koeleman en TN Plastics.

Groene Hart Werkt
In 2019 hebben wij intensief de betrokkenheid van VON en ondernemers bij projecten van het Groene Hart Werkt gestimuleerd:

  • met deelname van de VON aan bijeenkomsten van Groene Hart Werkt;
  • het betrekken van Nieuwkoopse bedrijven bij projecten zoals de Circo Track workshops;
  • met de introductie bij de VON van het innovatieve concept ‘parksharing’;
  • de verbinding van Nieuwkoopse bedrijven met overheidsinstanties die innovatie stimuleren;
  • initiatief te nemen tot de organisatie van een regionale netwerkbijeenkomst met Nieuwkoopse duurzame bedrijven.

Ondernemersfonds
Stichting Ondernemersfonds Nieuwkoop i.o. diende 17 juni 2019 een verzoek in voor medewerking aan de totstandkoming van een ondernemersfonds, waarbij de gemeente is gevraagd om de invoering van de bijbehorende inningssystematiek van onroerend zaak belasting (OZB). Nadien is onderzoek verricht om de mogelijkheden te onderzoeken van een ondernemersfonds in Nieuwkoop. Op 14 november 2019 heeft de Raad ingestemd met het verlenen van medewerking aan de instelling van het ondernemersfonds.

Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs
Op grond van de Participatiewet en het streven om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente te laten participeren op de arbeidsmarkt is de samenwerking met het Werkgeversservicepunt in 2019 verder versterkt. Het Werkgeversservicepunt Rijnland (WSP) dat deel uit maakt van Rijnvicus heeft voor drie dagen per week een dedicated accountmanager voor de gemeente Nieuwkoop ingezet die bedrijven bezoekt en werkzoekenden plaatst op vacatures. Daarbij wordt veel maatwerk geleverd met ondersteuning van stimulerende regelingen. Bijzondere aandacht verdient de aansluiting van onderwijs met de vraag van het bedrijfsleven. Hiervoor zijn gemeente, WSP en VON in overleg met onderwijs instellingen in de regio. Het Techniekhuis in Nieuwkoop speelt hierin een belangrijke rol door jongeren kennis te laten maken met techniek en technische beroepen. Vanuit het WSP worden werkgevers gestimuleerd om stage- en leerplekken ter beschikking te stellen. Daarnaast zijn er vanuit Holland Rijnland verschillende acties uitgevoerd om de arbeidsmarkt en het onderwijs beter op elkaar aan te sluiten. Dit is bijvoorbeeld de mbo opleidingenmarkt in Leiden; hier gaan alle vmbo leerlingen heen.  In 2019 is er een beroepenthermometer ontwikkeld. Deze geeft aan hoeveel kans iemand heeft op een baan na afstuderen bij een bepaalde mbo opleiding. De thermometer wordt verspreid onder vmbo leerlingen. Verder is in 2019 de vierde editie van de Techniek driedaagse gehouden. Ook veel leerlingen uit Nieuwkoop hebben hieraan meegedaan.

Bedrijventerrein Bovenlanden
Er bestaat de wens om het bedrijventerrein Bovenland te revitaliseren. Hiervoor is het college in overleg met de ondernemers op het bedrijventerrein. De uitdaging is om ondernemers te bewegen van wens naar actie en te komen tot een goede taak verdeling. In 2019 is er samen met ondernemers een schouw geweest met als resultaat een uitgebreid overzicht van zaken die aangepakt kunnen worden. Onder andere naar aanleiding hiervan zijn er eind 2019 door de gemeente nog tien parkeerplaatsen gerealiseerd aan de Harsweg.

Ontwikkeling Schoterhoek II
Het bedrijventerrein Schoterhoek II wordt gasloos ontwikkeld. Het plan is om warmte uit het effluent (afvalwater van de afvalzuiveringsinstallatie in Nieuwveen) te benutten om, samen met een WKO-installatie (Warmte koude opslag), de nieuw te bouwen bedrijven te verwarmen. In februari 2019 is aan de raad een presentatie gegeven over deze ‘warmterivier’. Nieuwkoop staat voor de opgave om een duurzame en CO2 emissieloos warmtenet te realiseren voor woningen en bedrijven binnen de gemeente. De ontwikkeling van deze duurzame energievoorziening op Schoterhoek II draagt hieraan bij. Deze energievoorziening is zo ontworpen dat uitbreiding naar naastgelegen nieuwbouw (Teylerspark), het gemeentehuis en deels de wijk Schoterveld kan worden gerealiseerd (nader onderzoek naar de potenties van de uitbreidingsmogelijkheden zullen in 2020 plaatsvinden). Daarnaast is het mogelijk in een later stadium andere warmtebronnen op het warmtenet aan te sluiten. In januari 2019 zijn vier bedrijven uitgenodigd in te schrijven voor de aanleg van de ‘Warmterivier Schoterhoek II’. Eén partij heeft een inschrijving gedaan voor de realisatie en het beheer van de energievoorziening.

Centrumplan Ter Aar
In november 2019 is het procesvoorstel voor het opstellen van het centrumplan Ter Aar vastgesteld. Met de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (VON) en de Bedrijfsinvesteringszone (Biz) Ter Aar is een projectgroep geformeerd die een bureau heeft geselecteerd dat het centrumplan, onder begeleiding van de projectgroep, zal opstellen. In december is er door dit bureau en de projectgroep gewerkt aan het opstellen van een enquête waarin ondernemers en vastgoedeigenaren worden bevraagd.

Centrumplan Nieuwkoop
Eind 2019 is een procesvoorstel gemaakt dat in januari 2020 aan het college wordt aangeboden. Het procesvoorstel beoogt het opstellen van een recreatief aantrekkelijk centrumplan Nieuwkoop waarmee de aantrekkingskracht van het Reghthuysplein wordt versterkt.

Arbeidsmigranten
In 2018 is een verzoek gedaan voor uitbreiding van de huisvesting voor arbeidsmigranten op de IJsbaancamping in Papenveer. Dit was de aanleiding om in 2019 een startnotitie op te stellen voor huisvesting van arbeidsmigranten binnen de gemeente. Op 20 augustus 2019 heeft het college kennisgenomen van de inhoud van de startnotitie. Daarnaast heeft het college op 20 augustus 2019 ingestemd met het voeren van gesprekken met betrokkenen.  Er is overleg geweest met omliggende gemeenten, de Greenport Aalsmeer, de LTO, Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (V.O.N.) en de gemeente Westland. Doel van de startnotitie is om te komen tot een afwegingskader waar verzoeken voor huisvesting van arbeidsmigranten aan getoetst kunnen worden. Aan de hand hiervan kan worden bepaald in welke gevallen medewerking verleend wordt aan uitbreiding van huisvesting van arbeidsmigranten.

Detailhandel

Actualisatie detailhandelsvisie
Tweede helft 2019 is begonnen met de actualisatie van de detailhandelsnota van 2009 in samenwerking met onderzoeksbureau BRO en een projectgroep bestaande uit VON, Bizzen en gemeente. In november is uw raad daarover bijgepraat.

Ter Aar Detailhandel in Beweging
Ook in 2019 hield de bouw van een supermarkt aan de Kerkweg 28b (achter het tuincentrum) in Ter Aar de gemoederen bezig. Omtrent de ontwikkelingen in dit dossier is de raad regelmatig geïnformeerd. Gedurende het kalenderjaar is het ontwerpbestemmingsplan Kerkweg 28/28B/28C voorbereid en ter inzage gelegd. Op 4 juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten dit bestemmingsplan niet vast te stellen.
Op 2 november opende de supermarkt haar deuren. Twaalf dagen later stelde de raad het procesvoorstel vast op basis waarvan een integrale visie op het centrum van Ter Aar wordt opgesteld.

Ambulante Handel
Binnen de gemeente Nieuwkoop kennen we twee vormen van ambulante handel. In de eerste plaats zijn er de weekmarkten in Nieuwkoop en Ter Aar. Een tweede vorm van ambulante handel is de standplaatsen die in verschillende kernen te vinden zijn. Voor zowel markt als standplaats verstrekt de gemeente een vergunning voor onbepaalde tijd. In 2019 was er discussie over de vraag of deze vergunningverlening voor onbepaalde tijd voortgezet kan worden. Europese regelgeving stelt dat schaarse vergunningen slechts voor bepaalde tijd kunnen worden verstrekt om marktwerking goed tot zijn recht te laten komen.

Inzet centrummanager
De centrummanager heeft een netwerk opgebouwd met de winkeliers in de winkelgebied van Nieuwkoop, met makelaars en (vastgoed) eigenaren en initiatieven rond de Hollandse Leeuw, Nieuwkoop 750, de VVV en de kunst- etalageroute. De centrummanager heeft nauw contact met de winkeliersverenigingen en de Bizzen Ter Aar en Nieuwkoop en versterkt daarmee het vertrouwen. De inzet betreft deelname aan schouwrondes op het gebied van onderhoud en beheer in Ter Aar en Nieuwkoop, als gevolg waarvan op het Kennedyplein een aantal verbeteringen is gerealiseerd. Een schouwronde in kern Nieuwkoop over de toekomst van de kern, leidde tot het aanbrengen van een grote plattegrond van het centrum en foto’s van Nieuwkoop op de zijwand van Univé.
De centrummanager is nauw betrokken bij de totstandkoming van de detailhandelsnota en centrumplannen Ter Aar en Nieuwkoop.

Recreatie en Toerisme

Versterking door samenwerking
In 2019 heeft  Nieuwkoop deelgenomen aan de bestuurlijke tafel 'Vrijetijd, Water en Groen'. Aan deze tafel nemen 18 gemeenten uit het Groene Hart deel, evenals een aantal recreatieondernemers en maatschappelijke organisaties. De tafel is een goed functionerende netwerksamenwerking die zich onder andere richt op merkversterking van het veelzijdige Groene Hart als recreatieve bestemming en daarmee een meerwaarde heeft voor Nieuwkoop.

Ontdek Nieuwkoop
In 2019 is www.ontdeknieuwkoop.nl verder op de kaart gezet en dat heeft geresulteerd in een fraaie en goed vindbare website die bezoekers een goed beeld geeft van toeristisch Nieuwkoop. Nieuwkoop Marketing heeft de opdracht om de website te onderhouden. Ook besteedt Nieuwkoop Marketing veel aandacht aan de zichtbaarheid van Nieuwkoop op bijvoorbeeld Facebook, Instagram en Twitter. Hierin werkt Nieuwkoop Marketing nauw samen binnen het Groene Hart met name binnen het marketing samenwerkingsverband Groene Hart Verbinders.

Nota Recreatie en Toerisme
Eind 2019 is opdracht gegeven aan Oosterman Vrijetijdszaken om een Nota Recreatie en Toerisme op te stellen. Hiermee is een begin gemaakt in 2019. Regionale samenwerking is een belangrijk speerpunt in de Nota.

Wandel- en fietsroutes
Met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem is gewerkt aan een convenant waarbij een samenwerking tot stand komt bij het ontwikkelen, onderhouden en beheren van de verschillende routenetwerken binnen de drie gemeenten. Er wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling en versterking van het wandelpadennetwerk in de regio. In samenwerking met bureau Te Voet is onderzocht of er contracten kunnen worden afgesloten met eigenaren om boerenlandpaden te realiseren. Dit heeft geleid tot een nieuwe verbinding tussen Nieuwveen en Vrouwenakker over de Ringdijk.

Vaarroutes
De vaarroutes in de gemeente moeten voldoende doorvaartdiepte- en breedte hebben. In 2019 is de Vlietsloot in het Nieuwkoopse plassengebied grotendeels op diepte gebracht. Het restant wordt in 2020 gebaggerd. In de overige vaarwegen zijn peilingen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de vaarwegen in en rond de Nieuwkoopse Plassen op voldoende diepte zijn en dus niet direct gebaggerd hoeven te worden.
Voor de doorvaart is het ook belangrijk dat particuliere beweegbare bruggen door de recreant makkelijk kunnen worden bediend. In 2019 is bij een aantal bruggen in de Meije steigertjes aangebracht om het in- en uitstappen voor het bedienen van de bruggen makkelijker te maken.
In het Nieuwkoopse plassengebied is de betonning vervangen en verbeterd. Ook is extra bebakening aangebracht, zodat de varende recreant zich makkelijker kan oriënteren.

Verbetering van de verbinding tussen Aarkanaal en Langeraarse Plassen
Voor een goede bereikbaarheid van het Langeraarse plassengebied vanaf het Aarkanaal is de sluis bij Papenveer van belang. Nieuwkoop neemt deze sluis over van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Over de overdracht, waarbij het onder meer gaat over de onderhoudskosten, wordt nog onderhandeld  met Rijnland. Wij verwachten dat de overdracht in 2020 plaatsvindt.

Drechtdoorsteek
Na een uitgebreide ambtelijke verkenning in 2019 bleek dat de investeringsbereidheid van overheden en marktpartijen vooralsnog onvoldoende is. Wel is er de wil en wens om een doorsteek op termijn te realiseren. Bestuurders van het kern-bestuurlijk overleg, waaronder Nieuwkoop, zetten zich in om de Drechtdoorsteek op de (lobby) agenda te houden. Het Hollandse Plassenberaad heeft de Drechtdoorsteek aangemerkt als icoonproject en ook in het Groene Hart overleg en binnen Amstelland-Meerlanden staat de doorsteek in positieve zin op de agenda. De Drechtdoorsteek met recreatieve gebiedsontwikkeling wordt betrokken in de omgevingsvisies.

Hollandse Plassen
Met het HUP 2.0 is in januari 2019 een nieuwe start gemaakt met een aantal kerngemeenten in samenwerking met het Ondernemersplatform Hollandse Plassen en de provincie Zuid-Holland. De doelstellingen voor de Hollandse Plassen zijn: het gebied op de kaart zetten bij eigen inwoners en (regionale, nationale, internationale) toerist. Hierbij wordt onder andere ingezet op meerdaags varen, om zo een economische impuls voor het gebied te creëren. Door waterwegen en plassen slim te verbinden kan bovendien ook op andere terreinen winst worden geboekt.
Sinds juli 2019 staan de Hollandse Plassen op de agenda van het groenprogramma Holland Rijnland om de bestuurlijke en ambtelijke slagkracht te vergroten. In september heeft provincie Zuid-Holland een verkenner aangesteld, in opdracht van de regio’s Holland Rijnland, Midden Holland/Groene Hart en Hof van Delfland. De verkenner, bureau APPM, gaat inzichtelijk maken hoe de projecten van ‘willen’ naar ‘mogelijk maken’ gaan.

Trailerhelling
Eind 2018 heeft bureau Vrolijks een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een trailerhelling in en om het Nieuwkoops plassengebied. In het rapport ‘Locatieanalyse trailerhelling Nieuwkoop’ wordt ingegaan op de eisen die worden gesteld aan een trailerhelling en de voor- en nadelen ervan. Een aantal mogelijke locaties is onderzocht. Het rapport is met de raad gedeeld, maar heeft niet geleid tot concrete plannen.

Papeneiland
Stichting tot ontwikkeling van het ecologisch Papeneiland heeft met ondersteuning van de gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland (waterbeheerder) een idee voor een recreatie- en watersporteiland in de Langeraarse Plassen uitgewerkt. Tijdens de projectenpresentaties aan de raad op 13 juni 2019 is het eiland ambtelijk samen met de stichting gepresenteerd. De raad was ook uitgenodigd voor de openbare inloopbijeenkomst tijdens de reactietermijn op het ontwerpbestemmingsplan op 9 juli 2019. Bij deze inloopbijeenkomst was ook het Hoogheemraadschap van Rijnland bij aanwezig. Op 12 december 2019 is de raad akkoord gegaan met het raadsvoorstel ‘gemeentelijke bijdrage recreatie- en watersporteiland’ en heeft het bestemmingsplan Bio Divers Papeneiland vastgesteld. Tijdens de beroepstermijn is er één beroepsschrift met het verzoek om voorlopige voorziening (schorsing raadsbesluit) ingediend bij de Afdeling Bestuursrecht Raad van State.

Museumexploitatie Nieuwkoop en Oude Hollandse Waterlinie
Bij de Zevensprong in Nieuwkoop zijn enkele kleine musea gevestigd. De museumorganisaties willen sterker staan door meer samen te werken door de museumexploitatie onder te brengen in één aparte stichting. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij de raad. Er is een raadsvoorstel in voorbereiding.
Daarnaast is vanuit de provincie in 2019 een bijdrage beschikbaar gesteld voor een uitkijktoren in de Noordse Buurt. Dit initiatief is niet doorgegaan. Dit biedt een kans om twee initiatieven te combineren. De bijdrage van de provincie mag ook ingezet worden voor een permanente expositie over de Oude Hollandse Waterlinie op de Zevensprong. Dit betekent dat de Stichting Oude Hollandse Waterlinie gaat samenwerken met de museumorganisaties inde Zevensprong.

Natuur en Landschap

Ruygeborg II
Het definitief ontwerp inrichtingsplan is in de stuurgroep vrijgegeven voor communicatie met de omgeving. In het ontwerp is namens de gemeente extra aandacht gevraagd voor het realiseren van parkeerplaatsen voor bezoekers, de recreatieve beleefbaarheid (ook voor gehandicapten) en de aanplant van bomen. De communicatie met de omgeving volgt begin 2020. Het inrichtingsplan is opgesteld in participatie met de Adviesgroep Ruygeborg. Parallel stellen de grondeigenaren het grondplan op.

Westveen
In 2019 is een voorlopig schetsontwerp opgesteld en ter kennisname gepresenteerd aan de stuurgroep. Het inrichtingsplan wordt opgesteld in participatie met de Adviesgroep Westveen. Aanvullend vinden gesprekken plaats met grondeigenaren over particuliere natuurbeheer en/of grondverwerving. Om tot afronding van het schetsontwerp te komen zijn en worden nadere onderzoeken verricht, waaronder een onderzoek naar de baggeropgave in relatie tot de waterkwaliteit.  

Meijegraslanden
In 2019 is het voorlopig ontwerp inrichtingsplan vastgesteld in de stuurgroep. Hierbij zijn er overleggen geweest met de stichtingen Behoud Meijegraslanden en Meijebelangen en het Buurtcomité Stichtse Meije. In de tweede helft van het jaar is begonnen met het definitief ontwerp inrichtingsplan. Aanvullend heeft de provincie, vanuit het Beheerplan N2000 Nieuwkoopse Plassen en De Haeck, aan Natuurmonumenten de opdracht verleend voor de aanleg van 4 ha blauwgrasland in de Meijegraslanden. Deze opdracht loopt parallel mee in de realisatie van dit project.

Bovenlanden
Er is een akkoord bereikt wat betreft de kavelruil tussen Natuurmonumenten (NM) en een private grondeigenaar. Naar aanleiding hiervan zijn de gesprekken gestart met de overige grondeigenaren. Parallel hieraan start ook de planuitwerking. Naar verwachting is het inrichtingsplan in 2020 klaar zijn om uit te voeren.

Noordse Buurt
In 2019 was het ‘in- en uitdeuken’ van de totale NNN (Natuurnetwerk Nederland)-opgave een belangrijk onderwerp in de verschillende stuurgroepen. Het voorstel is om minder kansrijke deelgebieden uit de NNN-contour te halen en te vervangen voor kansrijke gebieden. De gemeente Nieuwkoop heeft (een deel van) de Noordse Buurt aangedragen als ‘uitdeuklocatie’ en dus potentieel natuurgebied (zie thema Grondzaken en vastgoed).

Duurzaamheid en energietransitie

Uitvoeren Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland
Voor gemeenteraad en bewoners is een bijeenkomst georganiseerd over de energietransitie om op te halen hoe bewoners en raadsleden tegen de energietransitie aankijken en richting geven aan het vervolg. De bijeenkomst sloot aan op de vier uitvoeringslijnen van het Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland: energiebesparing, warmte, ruimte & energie en mobiliteit. De participatie rondom de eerste twee thema’s komen in een later stadium grotendeels terug in wijkplannen (vanuit Transitievisie Warmte) voor het vinden van duurzame alternatieven voor aardgas. Vooruitlopend daarop is in Langeraar gestart met het spel HIER begint het dat ontwikkeld is om mensen kennis te laten maken met wonen zonder aardgas. Circa twintig bewoners hebben aan het spel deelgenomen en allerlei opdrachten uitgevoerd. Begin 2020 vindt de afronding ervan plaats en wordt duidelijk of dit – met steun van Buurkracht – leidt tot lokale duurzame initiatieven. Het derde thema ‘ruimte & energie’ is meegenomen in het participatietraject rond de Omgevingsvisie: Denk mee cafés over de toekomst van ons landschap en onze dorpen. De uitvoeringslijn Mobiliteit krijgt lokaal een plek in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) waar in 2019 een begin mee is gemaakt. De beleidsuitgangspunten voor de bovengenoemde vier thema’s zijn in het beleidskader duurzaamheid opgenomen. De maatregelen die hier uit voortvloeien worden opgenomen in het duurzaamheidsprogramma dat in 2020 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.

Regionale Energie Strategie (RES)
In de aanloop naar besluitvorming rond de RES in 2020 is in Holland Rijnland verband een startnotitie opgesteld met daarin het proces te komen tot een RES. De raad is via de griffie op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en bijeenkomsten rond dit thema. Het college heeft eind 2019 de raad een informatiebrief gestuurd over het proces en de voorbereiding van het bestuurlijke traject richting een RES 1.0. In de brief zijn de dilemma’s geschetst rond het thema Ruimte & energie. Aan de hand van scenario’s zal getracht worden te komen tot een bod aan het rijk hoeveel elektriciteit de regio denkt duurzaam te kunnen produceren in 2030. Ook worden er globale zoekgebieden aangewezen waar dit gerealiseerd kan worden. De concept RES, met wensen en bedenkingen van de gemeenteraden, dient medio 2020 door het AB van Holland Rijnland te worden vastgesteld.

Organiseren Duurzaamheidsmarkt i.s.m. inwoners
Op uitnodiging van de stichting Braderie Langeraar is een gemeentestand ingericht op het Duurzaamheidsplein van de jaarlijkse braderie. Medewerkers van de gemeente bemensten de stand om zichtbaarheid te geven aan het duurzaamheidsbeleid. Inwoners kregen de kans vragen hierover te stellen, zoals over aardgasvrij wonen, duurzame energieopwekking en inpassing van natuur in de openbare ruimte. Ook was er een link naar het “aardgasvrij-spel” HIER Begint het (sluit aan op energiebesparingslijn binnen het Energieakkoord Holland Rijnland)

Website duurzaam-nieuwkoop.nl
De website www.duurzaam-nieuwkoop.nl is in 2019 uitgegroeid tot één van de vaste mediakanalen waar inwoners informatie en inspiratie konden vinden. Door middel van het regelmatig plaatsen van korte interviews, artikelen en nieuwswaardigheden is de website actueel gehouden. Artikelen in Nieuwkoop Nieuws of korte berichten op Facebook, verwijzen ook met regelmaat naar de website duurzaam-nieuwkoop. Bezoekersaantallen zijn in 2019 ook bijgehouden en periodiek geanalyseerd om de inhoud van de website goed aan te laten sluiten op de behoefte van de bezoekers.

Warmterivier Nieuwveen: nieuwbouw en oudbouw
In het verlengde van het raadsbesluit van 12 juli 2018 (G18.0827), betreffende de aanleg van het warmtenet op bedrijventerrein Schoterhoek II, heeft de raad aangegeven dat zij een vervolgstudie noodzakelijk acht om te onderzoeken of uitbreiding van het warmtenet naar de wijk Schoterveld haalbaar is. Voordat het onderzoek kon starten moest eerst duidelijk zijn in hoeverre het warmtenet op Schoterhoek II gerealiseerd kan worden. Door het inbrengen van een collectieve WKO (warmte koude opslag) in het ontwerp van het warmtesysteem, is voldoende zekerheid ingebouwd om bedrijven een leveringzekerheid van warmte en koude te kunnen bieden.

Verkennen en benutten subsidies
Via het  'Duurzaam Bouwloket' kunnen inwoners nagaan voor welke nationale en regionale duurzaamheidssubsidies zij in aanmerking komen. Via sociale media en Nieuwkoop Nieuws is extra aandacht gegeven aan een nieuwe nationale subsidiemogelijkheid voor energiebesparing (SEEH).
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in 2019 de eenmalige 'Regeling Reductie Energiegebruik bij koopwoningen' geopend voor gemeenten. De gemeente Nieuwkoop heeft met de Omgevingsdienst West-Holland en zes regiogemeenten deze subsidie aangevraagd. Eind december 2019 is de subsidie ook toegekend aan de gemeente Nieuwkoop.

Doorvoeren verdere differentiëring interne afvalscheiding
In 2019 is de interne afvalscheiding uitgebreid met de inzameling van plastic, metalen en drankenkartons. Naast deze zogenaamde pmd-fractie worden papier, koffiebekers, restafval en bio-afval gescheiden ingezameld.

Onderzoeken gemeentehuizen van het gas af
In de zomer is opdracht gegeven aan het bureau Groene Grachten voor het inzichtelijk maken van de maatregelen en kosten voor het aardgasvrij maken van het gemeentehuis in Ter Aar. Aangezien het om een complexe casus gaat, is er meer tijd nodig om tot een afgewogen maatregelpakket te komen. In 2020 zullen de eerste resultaten van het onderzoek beschikbaar komen.
Eind 2019 is ook opdracht gegeven om onderzoek uit te voeren naar het aardgasvrij maken van het gemeentehuis in Nieuwveen.

Geen legeskosten meer bij duurzame bouw
Bij de vaststelling van de belastingtarieven voor 2020 heeft de raad besloten om de korting op bouwleges ter stimulering van duurzame bouw te schrappen. De regeling is niet meer nodig vanwege de aangescherpte eisen in het Bouwbesluit voor energieprestaties van gebouwen welke in 2021 in werking gaan treden (BENG-norm in plaats van EPC-norm).

Evaluatie Actieprogramma Duurzaamheid
De evaluatie van het actieprogramma Duurzaamheid op 11 juli door de raad vastgesteld. De evaluatie en de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zijn als leidend principe gebruikt voor het opstellen van het Beleidskader Duurzaamheid.

Beleidskader Duurzaamheid (en als vervolg programma)
In vervolg op de evaluatie van het actieprogramma Duurzaamheid is in 2019 het Beleidskader Duurzaamheid opgesteld. Op twee momenten, 10 oktober en 21 november, heeft de meedenkgroep energietransitie van de raad meegedacht over invulling van het Beleidskader, op punten zoals doelgroepen, rollen en middelen. Eind 2019 heeft het college het concept Beleidskader vrijgegeven voor consultatie van een twintigtal organisaties en ter inzage gelegd voor inwoners.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02