Jaarstukken 2019

Ruimtelijke ontwikkeling

Thema Ruimtelijk beleid

Realisatie van het beleid

Ruimtelijk Beleid

Implementatie Omgevingswet
Het invoeringstraject van de Omgevingswet kreeg door het instellen van een ambtelijk projectoverleg structuur. Dit heeft geleid tot een viertal werkgroepen rond de thema’s: werkprocessen Digitaal Stelsel Omgevingswet, toepasbare regels en participatie/inspraak. Deze thema’s komen terug in het (concept) programmaplan. De omgevingsvisie heeft een eigen traject. Het opstellen van het (experiment) omgevingsplan volgt het traject en de planning van het project Buytewech-Noord, met name het stedenbouwkundig plan.

Omgevingsvisie
Begin 2019 is bureau Volq geselecteerd voor het integrale traject van de Omgevingsvisie. Er is een Plan van Aanpak voor het participatietraject opgesteld. Inmiddels zijn inwoners, bedrijven, verenigingen, instellingen, de regio, en andere partijen betrokken bij de Omgevingsvisie. Ruim 1300 inwoners dachten mee. Leidend in het proces is aanhaken op bestaande beleids- en visietrajecten en gebruik maken van elkaars kennis.

Wet kwaliteitsborging bouwen

Gelijktijdig met de invoering van de Omgevingswet zal naar verwachting ook de Wet
Kwaliteitsborging bouwen op 1 januari 2021 van kracht worden. Voor een belangrijk deel van de bouwactiviteiten in ons grondgebied zijn opdrachtgevers vanaf die datum aangewezen op gecertificeerde kwaliteitsborgers die toezicht houden op de bouwplaats en vooraf de bouwtekeningen toetsen aan de landelijke technische eisen.
In de tweede helft van 2019 is met lokale aannemers gepoogd om in 2020 te komen tot concrete pilots, zodat wederzijds ervaringen kunnen worden opgedaan met de nieuwe regels. Vooralsnog blijkt dit lastig binnen het eigen grondgebied te realiseren, omdat de lokale aannemers hun handen vol hebben aan de stikstofproblematiek, PFAS (bodemverontreiniging) en het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel. Om toch te kunnen experimenteren met de nieuwe regels, wordt verkend of aanhaken bij een nog te starten pilot bij een buurgemeente tot de mogelijkheden behoort.
Naast het vinden van geschikte pilotprojecten is inmiddels ook extern onderzoek naar de effecten van deze privatiseringsslag op de gemeentelijke organisatie afgerond. De resultaten van dit onderzoek zullen betrokken worden bij de begroting voor 2021 en verder.

Nota ruimtelijk beleid 2019
Op 3 december 2019 heeft het college de Nota ruimtelijk beleid vastgesteld. Voorafgaand aan de vaststelling is de gemeenteraad in een meningsvormende raadsvergadering en in een aparte presentatie gevraagd om mee te denken over dit onderwerp. Als gevolg hiervan heeft het college de nota op een aantal punten aangepast.
Door de nota kunnen bepaalde vergunningaanvragen efficiënter worden afgehandeld. Verder is er vastgelegd hoe het college om gaat met particuliere woningbouwinitiatieven en verzoeken om pré-mantelzorgwoningen.

Paradijsweg Westzijde.
In het project Paradijsweg Westzijde ('natte kant') zijn grote stappen gemaakt. Veel inzet is gepleegd door de bestuursleden van (inmiddels) de 'Coöperatieve Belangenvereniging Paradijsweg Noord-West (Natte Kant) U.A.'(kortweg: coöperatie), de opvolger van de vereniging. Alle benodigde documenten en juridische instrumenten zijn opgesteld, waardoor de coöperatie zijn rol in het beheer en onderhoud, namens de deelnemers, kan spelen. Ook is de positie van de gemeente in deze documenten gewaarborgd.
Alle inrichtingsplannen van de ca. 20 deelnemers zijn afgerond. Via een opgestelde overall tekening zijn deze getoetst aan de uitgangspunten van de Visie herontwikkeling Paradijsweg en kan geconstateerd worden dat er een bijzonder grote kwaliteitsimpuls aan het gebied wordt gegeven.
Eind 2019 heeft ons college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor het projectgebied. Zoals de raad al eerder was gemeld is het nieuwe bestemmingsplan Paradijsweg geknipt in een ontwikkelingsdeel en een conserverend deel. De gemeente presenteerde het ontwerpplan in een bijeenkomst van de leden van de coöperatie. Hierbij zijn vragen beantwoord.
Nadat de opgestelde anterieure overeenkomsten allen getekend retour ontvangen zijn wordt het ontwerpplan ter inzage gelegd.

Plan Dorpsplein Noorden
De ruimtelijke en financiële mogelijkheden van de wensen van de betrokkenen zijn onderzocht. Hieruit blijkt dat de gewenste functie van het plein parkeren is. Daarnaast gingen vele stemmen naar een meer praktische en fraaiere inrichting. Hier is aan voldaan. Op de tweede inloopbijeenkomst (1 mei 2019) is een keuze gemaakt uit de opties voor de detaillering van de inrichting. Het plan is op 11 juli 2019 vastgesteld door de raad.

Monumentenbeleid
In 2019 is gestart met de herijking en herziening van het monumentenbeleid. De stukken Nota Erfgoed en de Subsidieregeling monumentenzorg hebben voor inspraak ter inzage gelegen van 17 oktober 2019 tot en met 14 november 2019. Iedereen kon reageren. Er zijn zeven inspraakreacties ontvangen van inwoners en vijf vooroverleg reacties van historische verenigingen, provincie Zuid-Holland en Bond Heemschut. De reacties zijn verwerkt in de Nota van beantwoording van inspraak. Vaststelling van het nieuwe monumentenbeleid is gepland op 23 april 2020.

Kerkenvisie
In 2019 is er een visie opgesteld zodat bestaande kerkgebouwen beter behouden kunnen blijven. De kerkeigenaren zijn hierbij betrokken. Er zijn op de visie vier inspraakreacties ingediend. Op 12 december 2019 heeft de raad de Kerkenvisie gemeente Nieuwkoop vastgesteld.

Wonen

Herontwikkeling Koetshuis
Initiatiefnemer en eigenaar Woning Stichting Nieuwkoop (WSN) is gestart met de herontwikkeling van het voormalige zorgcentrum in de kern Nieuwkoop. De eerste schetsen zijn in 2019 getoetst om te komen tot een nadere uitwerking. In 2019 zijn er daarnaast voorbereidingen getroffen tot de sloop van het voormalige zorgcentrum.  

Herontwikkeling A.H. Kooistrastraat

In het centrum van Nieuwveen wordt een nieuwe start gemaakt met de ontwikkeling van woningbouw op de locatie van de voormalige HAT-eenheden ter hoogte van 't Liemerhof. De oude bouwplannen van een ‘woonzorgzone’ zijn verlaten. En er is een nieuwe kijk op de ontwikkeling van deze locatie tot een volledige woningbouwlocatie voor 40-50 sociale huurwoningen. Het plan kent een lange voorgeschiedenis, ligt op een prominente locatie in het ‘hart’ van de kern en is van maatschappelijk belang. De gemeente en WSN hechten er daarom belang aan om, met het oog op de voortgang, hier samen in op te trekken. Op 10 december 2019 is gestart met een participatietraject, waarbij inwoners, (mogelijk) toekomstige bewoners en andere belangstellenden vanaf dat moment volop betrokken worden bij de nieuwe ontwikkeling.

Onderzoek woningbouwlocaties Woerdense Verlaat
Er is bekeken welke potentiële locaties er zijn voor woningbouw in Woerdense Verlaat, de mogelijkheden zijn beperkt. In de discussie over de huisvesting van het onderwijs zal integraal gekeken worden of ook woningbouw aan de kern kan worden toegevoegd. Daarnaast is er een particulier initiatief waarbij wordt onderzocht of woningbouw mogelijk is op een herontwikkelingslocatie aan de Lange Meentweg.

Woningbouw WBR 2019
In de raadsinformatiebrief van 25 juni gaf het college aan dat de gemeente in de jaren 2019-2024 van de provincie 1170 woningen mag bouwen en in de jaren 2025-2029 nog eens 740. De bouwplancapaciteit is in aantal tot 2024 voldoende, maar ligt deels buiten Bestaand Stads- en Dorpsgebied (BSD). Het provinciaal ruimtelijk beleid acht bouwen buiten BSD niet wenselijk. Na overleg in november met de provincie over de woningbouwlocaties maakte het college de afspraak om een motiveringsbrief aan de provincie op te stellen waarom locaties buiten BSD toch bebouwd kunnen worden.

Doelgroepenbeleid wonen
Op 24 januari 2019 presenteerde het college Het Toekomstbeeld Nieuwkoop 2019-2029 – vanuit volkshuisvestelijk perspectief aan de gemeenteraad. Dit toekomstbeeld stuurt het woningbouwprogramma op basis van de woningbehoefte van diverse huishoudensgroepen. Aansluitend hierop ontwikkelt het college een doelgroepenbeleid en per kern een integraal nieuwbouwprogramma.

Met woningcorporaties Woondiensten Aarwoude (WDA) en Woningstichting Nieuwkoop (WSN) zijn afspraken gemaakt om gericht te bouwen voor jongeren en ouderen en om geen grote eengezinswoningen meer te realiseren.

Het college stuurde in december een voorstel naar de raad voor actualisatie van de starterslening. Het doel is om starters een grotere kans te geven op een woning in Nieuwkoop door het maximaal te lenen bedrag te verhogen en de doelgroep te verbreden.

Bevorderen doorstroming woningmarkt
Het college besloot op 17 december 2019 om lokaal maatwerk aan de woningcorporaties te mandateren. Binnen vastgestelde kaders kunnen de corporaties zo zonder een lang besluitvormingsproces woningen via een afwijkende voorrangsregeling toewijzen aan lokale woningzoekenden. Door voorrang te geven aan huishoudens die een sociale huurwoning in de gemeente achterlaten, komt doorstroming op gang.

Het college werkt mee aan een pilot bij de WSN met als doel doorstroming te bevorderen. Onderdeel hiervan is het lokaal maatwerk, maar ook een plan voor een wooncoach. De wooncoach moet ouderen informeren en stimuleren om te verhuizen naar een meer geschikte woning. Hierdoor komt de door hen achtergelaten woning vrij voor een woningzoekende.

Prestatieafspraken met corporaties
Op 12 december 2019 zijn de prestatieafspraken voor 2020-2023 ondertekend. De belangrijkste wijzigingen waren op gebied van duurzaamheid, vraaggericht bouwen en doorstroming. Ook met Vestia heeft het college prestatieafspraken gemaakt. Het college informeerde de gemeenteraad hierover in een brief van 17 december 2019.
 
Vergroten omvang sociale woningvoorraad
In 2019 zijn er 32 sociale huurwoningen gerealiseerd in de projecten Teylerspark I en De Verwondering. Het college heeft onderzocht hoe het bouwen van meer sociale huur- en koopwoningen kan worden gestuurd. De conclusie is dat een doelgroepenverordening een geschikt instrument is om dit te bereiken.

Uitvoeren afspraken recreatieparken
De stuurgroep Recreatieparken heeft op verzoek van ons college een draagvlakmeting uitgevoerd onder de parkbewoners. Iedere eigenaar van een recreatiewoning is gevraagd zich uit te spreken over de voorgenomen bestemmingswijziging. Daarnaast zijn op basis van de huidige raming de algemeen te dragen kosten in beeld gebracht en is een inschatting gemaakt van de benodigde aanpassingen van de eigen (recreatie) woning om te voldoen aan het Bouwbesluit. De resultaten daarvan worden in 2020 bekend.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02