Jaarstukken 2019

Ruimtelijk beheer

Thema Beheer openbare ruimte

Realisatie van het beleid

De kwaliteit van de openbare ruimte

Programma van eisen voor de inrichting van de openbare ruimte
Het actualiseren van het programma van eisen is in 2019 gestart. Het college stelt het programma van eisen wordt in het eerste kwartaal van 2020 vast.
Het huidige programma van eisen (2014) wordt integraal gebruikt bij reconstructies, nieuwe ontwikkelingen en in overeenkomsten met derden.

Actualiseren van beheerplannen
Het beheerplan Waterpartijen is afgerond en in februari 2020 door de raad vastgesteld. Het beheerplan Openbare Verlichting is wordt in april 2020 door de raad vastgesteld.
In 2019 is gestart met het opstellen van het Gemeentelijke rioleringsplan (GRP). De inventarisatie is volgens planning in 2019 uitgevoerd. Het GRP wordt in 2020 afgerond en ter besluitvorming aangeboden aan de raad. In 2019 is ook het Meerjarenonderhoudsplan Gemeentelijke Gebouwen door de raad vastgesteld.

Onkruidbestrijding
De onkruidbestrijding op verhardingen is in 2018 succesvol ingevoerd. In 2019 is de uitvoering van de onkruidbestrijding verder geoptimaliseerd. De aangeschafte machines hebben helaas meerdere en soms langdurige, storingen gehad waardoor ze niet volledig konden worden ingezet. Dit heeft door gerichte inzet van personeel niet geleid tot achterstand in het onderhoud.

Periodieke schouw in samenwerking met PGSN
Er is periodiek overleg met het Platform Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop over de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Verbetering worden snel en in samenspraak met PGSN uitgevoerd. Hierbij moet worden gedacht aan verlagingen van trottoirbanden, verwijderen van overhangend groen en herstel van verharding.

Uitbreiding van parkeervoorzieningen
Bij herinrichting van woonwijken in het kader van groot onderhoud en reconstructies wordt in samenspraak met de bewoners als dat gewenst en mogelijk is ingezet op het uitbreiden van parkeerplaatsen. Op het bedrijventerrein Bovenland is langs de Harsweg een tiental extra parkeerplaatsen aangelegd.

Belastbaarheid van wegen
In 2019 is een onderzoek naar de belastbaarheid van onze wegen afgerond. De resultaten worden geanalyseerd waarbij wordt onderzocht of en zo ja waar het wenselijk of noodzakelijk is aslastbeperkingen in te stellen. De uitkomsten worden verwerkt in het beheerplan Wegen en het GVVP. Beide activiteiten staan gepland in 2020.

Beheer samen met onze inwoners

Omgevingsmanagement
In 2019 is eveneens uitvoering gegeven aan een op actief omgevingsmanagement. Zo is via de standaard kanalen Nieuwkoop Nieuws, bewonersbrieven, Facebook, Twitter en de website gecommuniceerd en zijn vele inloopbijeenkomsten georganiseerd en participatietrajecten doorlopen. Er wordt steeds gewerkt aan het nog meer effectief inzetten van communicatie. Als nieuw instrument is in 2019 de Bouwapp ingevoerd, waarbij nog sneller lokaal informatie kan worden uitgewisseld.

Zelfbeheer en groenadoptie
Inwoners hebben de mogelijkheid om zelf openbaar groen in de wijk te onderhouden. Wij stimuleren dat ook. Het aantal initiatieven daartoe is echter beperkt. In 2019 zijn geen nieuwe verzoeken en initiatieven ingediend. Wel zijn de bestaande initiatieven gecontinueerd.

Integrale beheervisie voor de openbare ruimte
Met de invoering van de Omgevingswet wordt met het opstellen van een gemeentelijke Omgevingsvisie ook een beeld geschetst van de woonomgeving. Met het opstellen van een Integrale Beheervisie Openbare Ruimte (IBOR) ontstaat er een overlap met de Omgevingsvisie. Het college kiest om die reden om in samenhang met de Omgevingsvisie een strategische beheervisie op te stellen. De beheervisie wordt in 2020 opgeleverd.

Een verkeersveilige openbare ruimte

Verkeer en mobiliteit in de regio
In het afgelopen jaar is samengewerkt in het verband van de gemeenschappelijk regeling Holland Rijnland. Een concreet resultaat is de gezamenlijke opgestelde plankaart laadinfrastructuur 2025.
In het kader van het GVVP is overleg gevoerd met de omliggende gemeenten en de Provincie om te komen tot realistische wensbeelden.
Om meer aan te sluiten bij de regionale ontwikkelingen op het gebied van Verkeer en Mobiliteit is de per mei 2019 uitgebreid met 1 fte.

Opstellen van een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
In mei 2019 heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor het actualiseren van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Medio 2019 is gestart met de inventarisatie fase. Vervolgens is de fase 2 afgerond, met het bepalen van wensbeelden per vervoersmodaliteit. In het voorjaar 2020 volgt de laatste stap met het koppelen van maatregelen aan de wensbeelden. Gezamenlijk met de klankbordgroep en de gemeenteraad wordt een maatregelenpakket vastgesteld met een prioritering, waarmee duidelijk wordt welk knelpunt/wens als eerste wordt opgepakt. Na de zomer van 2020 wordt het GVVP ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. De resultaten van een aantal eerder uitgevoerde onderzoeken worden betrokken bij het opstellen van het GVVP. Het gaat om de volgende onderzoeken:

  • het verbeteren en veiliger maken van de verkeerscirculatie op de Oost- en Westkanaalweg in Ter Aar;
  • het brede onderzoek naar een integrale oplossing voor de verkeersknelpunten in het gebied Ziendeweg/ Achtienkavels/Zevenhovenseweg;
  • Onderzoek naar mogelijkheden voor vrij liggende fietspaden;
  • Verkeersintensiteitsonderzoek in Noorden en Woerdense Verlaat.

Het laatstgenoemde onderzoek is inmiddels uitgevoerd met een grootschalig kentekenonderzoek. Onderzocht is hoeveel doorgaand verkeer er door onze gemeente rijdt (verkeer met zonder bestemming in de gemeente Nieuwkoop). Op al onze invalswegen en op een zevental lokale wegen hebben wij met camera’s het doorgaande verkeer in beeld gebracht.

Oversteekplaats voor fietsers bij de Papenbrug.
Hierover zijn gesprekken gevoerd met de provincie Zuid-Holland, waarbij een voorstel is voorgelegd om de oversteek veiliger te maken.

Gedrag- en bewustwordingsinstrumenten ter bevordering van de verkeersveiligheid
Er is een agenda voor een verkeerscampagne opgesteld voor het gehele jaar. Er is aandacht besteed aan de campagne MONO, fietsen zonder licht, snelheid, en 'de scholen zijn weer begonnen'. Bovendien hebben alle scholen in de gemeente Nieuwkoop meegedaan met VOMOL (les over landbouwvoertuigen).

Landbouwverkeer op provinciale wegen
Door de provincie wordt aangegeven dat zij nog niet willen meewerken aan landbouwvoertuigen op bijvoorbeeld de N231. De provincie is bereid, wanneer kentekenregistratie voor landbouwvoertuigen een feit is, bij wijze van proef landbouwvoertuigen toe te staan op de N231. De verwachting is dat de Tweede Kamer hierover in het voorjaar van 2020 een besluit neemt.

Uitvoeren van verbetermaatregelen op basis van de inventarisatie van verkeersborden
Met de voorjaarsnota van 2919 is € 50.000,-  beschikbaar gesteld om een inhaalslag te maken en het bordenareaal in de gemeente op orde te brengen. Voor het beschikbaar gesteld bedrag zijn circa 800 verkeersborden aangeschaft en worden alle schrikhekken in de gemeente vernieuwd. Oude en overbodige borden worden verwijderd.

Ecologisch groenbeheer

Bloeiende bermen en natuurlijke oevers
In de afgelopen jaren zijn de mogelijkheden voor de realisatie van bloeiende bermen en natuurvriendelijke oevers grotendeels benut. Nieuwe mogelijkheden worden aangegrepen wanneer die zich bij groenrenovaties en groot onderhoud voordoen en nieuwe aanleg.
In het najaar is een Vlinderidylle (bloemenweide) aangelegd in de kern Nieuwkoop. In 2019 zijn geen nieuwe natuurvriendelijke oevers aangelegd, omdat de locaties waar beschoeiingen zijn vervangen hiervoor niet geschikt waren.

Ecologisch bermbeheer
Met ingang van 2019 is het uitgangspunt voor het bermbeheer: ecologisch maaien. Dit heeft er toe geleid dat in de gemeente het merendeel van de bermen ecologisch wordt beheerd door maaien en afvoeren van het maaisel.

Meer spelen, meer bewegen

Realisatie van avontuurlijke speelplekken
Bij de herinrichting van speelplaatsen ligt de focus op meer uitdaging en actief spelen. De herinrichting van Speelplaats Bosveen in Ter Aar en de nieuwe speelvoorziening bij strand Zomer in het Meijepark zijn hier een mooi voorbeeld van. Dit zijn avontuurlijk speelplaatsen in een natuurlijke omgeving. In relatie met spelen en speelvoorzieningen wordt samenhang gezocht binnen de maatschappelijke agenda op het gebied van gezondheid, sport en bewegen en natuur.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02