Jaarstukken 2019

Ruimtelijk beheer

Thema Milieu

Realisatie van het beleid

Milieu

Klimaatadaptatie (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie)
Lokaal is de uitwerking van klimaatadaptatie voor de thema's wateroverlast, hitte en droogte gekoppeld aan het proces voor het nieuwe Basisrioleringsplan en het Gemeentelijk Rioleringsplan. In het kader daarvan zijn in 2019 ook de stresstesten uitgevoerd. Naast dit proces wordt in 2020 een strategisch plan en maatregelenplan opgesteld voor klimaatadaptatie.

Basisrioolplan
Na het actualiseren van de areaalgegevens voor de riolering zijn wij begin 2019 gestart met onderzoeken die nodig zijn voor het opstellen van het Basisrioleringsplan. In dit kader zijn ook de stresstesten uitgevoerd voor wateroverlast, hitte en droogte. Het GRP wordt in de loop van 2020 afgerond.

Implementatie van een nieuwe afvalinzamelmethode
Op 4 april 2019 heeft de raad besloten tot de invoering van de nieuwe methode voor het inzamelen van huishoudelijk afval in combinatie met een gedifferentieerd tarief voor de afvalstoffenheffing. Na de besluitvorming is gestart met de implementatie, waarbij veel aandacht is besteed aan de communicatie. Daar waar nodig is in samenspraak met de inwoners gezocht naar maatwerkoplossingen, bijvoorbeeld voor de gestapelde bouw. Helaas verliep het proces rondom het uitdelen en innemen van (oude) minicontainers niet vlekkeloos. Door alle zeilen bij te zetten zijn de problemen uiteindelijk opgelost
De nieuwe inzameling is vervolgens op 1 januari 2020 zonder veel problemen gestart.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02