Jaarstukken 2019

Sociaal domein

Thema Werk en inkomen

Realisatie van het beleid

Werk en Inkomen

Werkgeversservicepunt
In overleg met Rijnvicus is een extra accountmanager voor Nieuwkoop aan de slag gegaan voor bemiddelbare kandidaten. De extra accountant manager werkt  binnen de gemeente Nieuwkoop, is aanspreekpunt voor de werkgevers en het gezicht van het WSP Rijnvicus in Nieuwkoop.
Vanaf 2018 zien wij een grote verbetering in het functioneren van het WSP.
Als verbeteringen kunnen worden benoemd:

  • De samenwerking op de regionale arbeidsmarkt en het UWV;
  • De lokale samenwerking met de VON;
  • De externe communicatie;
  • Inzicht in het bestand;
  • Er is lokaal gezicht en betrokkenheid bij de Nieuwkoopse werkgevers.

Actieplan statushouders
In 2019 is er met succes verder uitvoering gegeven aan het Actieplan Statushouders. Het doel dat 50% van de statushouders uit de uitkering is, is behaald. Daarnaast is er ingezet op de opvoedvaardigheden van ouders o.a. door programma's van de bibliotheek en stichting Arq. Tot slot is er veel aandacht geweest voor het meedoen aan de Nieuwkoopse maatschappij.   

Een zorgpunt is dat het lastig is om grip te krijgen op de inburgering, waardoor mensen (onterecht) een vrijstelling krijgen. Dit is een fout in de huidige Wet Inburgering. In 2019 is er begonnen met de voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering en de bijbehorende inkoop. Wanneer er meer duidelijkheid is over deze wet, wordt hier verdere invulling aangegeven.

Ontwikkeling uitkeringsbestand
Helaas is het in 2019 ondanks de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (nog) niet gelukt om een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden te realiseren. Dit is overigens overeenkomstig het landelijke beeld. Wellicht is er een bepaald minimum aan bijstandsgerechtigden. We leggen ons daar echter nog niet bij neer. Begin 2020 actualiseren we Nieuwkoop werkt en maken we een plan om het aantal uitkeringsgerechtigden verder te laten dalen.

Inkomensregelingen
In 2019 is het Volwassenenfonds sport en cultuur gestart op initiatief van de gemeente Hillegom en van ons. Wij zijn pilotgemeente. In 2019 hebben 64 volwassenen gebruik gemaakt van het fonds. Daarnaast hebben 125 kinderen gebruik gemaakt van het sport- en cultuurfonds en 139 ontvingen een voorziening van Stichting Leergeld.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02