Jaarstukken 2019

Sociaal domein

Thema Onderwijs en ontwikkeling

Realisatie van het beleid

Onderwijs en ontwikkeling

Bouw(krediet) IKC Zevenhoven

Op 13 juni 2019 is de raad via een presentatie geïnformeerd over de stand van zaken. Het ontwerpproces voor het IKC Zevenhoven is inmiddels afgerond, en er is een aanbesteding gehouden om te komen tot een selectie van een aannemer voor de bouw. Dit proces heeft geleid tot een hogere bouwsom dan binnen de gemeentelijke begroting was opgenomen. Dit komt mede doordat de bouwkosten (in het gehele land) meer zijn gestegen dan oorspronkelijk begroot. Er is, in nauw overleg met de gebruikers, een bezuinigings-/optimalisatieproces doorlopen. Dit heeft geleid tot overeenstemming met de aannemer over een definitieve bouwsom. Er is een verhoging van het krediet aan de raad gevraagd en toegekend om het verschil tussen beschikbaar en noodzakelijk budget te overbruggen. De omgevingsvergunning voor het gebouw is aangevraagd en op 16 mei 2019 verleend. De bouw van het IKC Zevenhoven kan zodoende in gang worden gezet.

Bouw(krediet) IKC Ter Aar inclusief sporthal
Op 13 juni 2019 is de raad via een presentatie geïnformeerd over de stand van zaken. Het ontwerpproces voor het IKC Ter Aar en de sporthal is inmiddels afgerond. Er is een aanbesteding gehouden om te komen tot een selectie van een aannemer voor de bouw. Het resultaat van deze selectie heeft geleid tot een hogere bouwsom dan binnen de gemeentelijke begroting was opgenomen. Net als voor het IKC Zevenhoven is in samen met de gebruikers een bezuinigings-/optimalisatieproces doorlopen. En ook voor het IKC Ter Aar heeft dit geleid tot overeenstemming met de aannemer over een definitieve bouwsom en een aanvullende kredietaanvraag bij de raad. Tegelijkertijd is een investeringskrediet aangevraagd voor de inrichting van het gebouw, waarmee kwalitatief goed en functioneel interieur wordt gerealiseerd. Op 13 november 2019 werd door de uitspraak van de Raad van State het bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden’ onherroepelijk. De omgevingsvergunning voor het bouwen van het IKC Ter Aar inclusief sporthal is aangevraagd en vervolgens verleend. De bouw van het IKC Ter Aar kan in gang worden gezet.

Nieuwbouw Ashram College
In 2019 is door de nieuwbouw van het Ashram College mede vorm gegeven aan de opgave op het gebied van onderwijshuisvesting in onze gemeente. De bouw van het nieuwe Ashram College is in 2019 snel gevorderd en het gebouw is in december (technisch) opgeleverd.

Afstemming onderwijs en zorg
Zowel regionaal als lokaal zijn stappen gemaakt in de verbetering van de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs. Via maatwerkoplossingen worden ook in complexe situaties, zowel in het primaire als voortgezette onderwijs oplossingen bedacht.
Wij hebben een bijeenkomst georganiseerd tussen JGT en intern begeleiders van de scholen. Deze bijeenkomst werd gewaardeerd vanwege de mogelijkheid om kennis te delen, maar vooral elkaar persoonlijk beter te leren kennen.

CJG en school trekken zo vroeg mogelijk samen op om de zorg in en om school te verbeteren. Hoe eerder een gezin in beeld is, hoe beter het lukt vragen snel op te lossen met lichte zorg. Wanneer er meerdere hulpverleners betrokken zijn bij een gezin, wordt 1G1P1R ingezet. De ondersteuning wordt samen met het gezin opgesteld en uitgevoerd.

Werkdruk in het onderwijs
De werkdruk in het onderwijs is ter sprake geweest tijdens overleggen met onderwijsbestuurders en de uitkomsten hiervan zijn onder andere meegenomen in de subsidieaanvraag door het onderwijs voor 2020. Ook betrekken wij dit bij de gesprekken over het beheer en exploitatie van de IKC's.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02