Jaarstukken 2019

Bestuur en dienstverlening

Thema Bestuur

Realisatie van het beleid

Bestuur

Beleidsdoelstellingen
Uitgangspunt voor onze werkzaamheden is, dat we de kracht van de samenleving stimuleren, benutten en ondersteunen. Waar mogelijk en gewenst maken we als partners deel uit van netwerken in de samenleving en geven zo vorm en inhoud aan het begrip 'van buiten naar binnen' werken.

Participatie: van buiten naar binnen.
Zowel bij het opstellen van de omgevingsvisie als het maken van de plannen voor de wijk Buytewech-Noord is intensief invulling gegeven aan de participatie en inbreng van vele betrokkenen. Daarnaast is ook bij de herontwikkeling van de centrumlocatie in Nieuwveen samen met de Woningstichting Nieuwkoop (eigenaar) een participatietraject gestart.

Stimuleren en faciliteren van het opstellen van een dorpsplan en het oprichten van een dorpsraad in de kern Nieuwkoop.
Er is nog niet gestart met een dorpsplan voor de kern Nieuwkoop. Daarbij is het ook de vraag of gelet op de omvang van de kern (en de diversiteit in buurten) een dorpsraad opportuun is of beter aansluiting gezocht kan worden met (bestaande) buurtverenigingen.
Via het participatieproces voor de Omgevingsvisie wordt er contact gelegd met inwoners.
Duidelijk is dat het meer stimuleren en faciliteren van een op te richten bewonersnetwerk nodig is om dorpsgericht te kunnen werken. Het project loopt parallel aan de Omgevingsvisie.

In 2019 is de samenwerking met de dorpsraden voortgezet en verder uitgebouwd. Zowel bestuurlijk als ambtelijk zijn er goede contacten. De dorpsraden binnen de diverse kernen verschillen van karakter maar ook het afgelopen jaar heeft een ieder voor zich een goede bijdrage geleverd aan de leefbaarheid en samenhorigheid van de kern.

Verkiezingen 2019
In 2019 vonden drie verkiezingen plaats, te weten de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen (20 maart 2019) en het Europese Parlement (23 mei 2019). De verkiezingen voor de Waterschappen met drie inliggende waterschappen was een complexe operatie.
Er is meegewerkt aan de pilot van het ministerie om de definitieve telling de dag na de verkiezingen te verrichten. Het betekende wel een extra stuk organisatie. Nieuwe (frisse) mensen konden onder leiding van één voorzitter het telwerk uitvoeren. Het is onze overtuiging dat dit een positief effect heeft op de kwaliteit van de telling.
Goed georganiseerde vrije verkiezingen zijn de hoeksteen van onze democratie. Het is belangrijk om daar ook een goede bijdrage aan te leveren.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02