Jaarstukken 2019

Bestuur en dienstverlening

Thema Openbare orde en veiligheid

Realisatie van het beleid

Openbare orde en veiligheid

Het handhavings- en veiligheidsbeleid is opgesteld. Conform het beleid worden nu de topics behandeld.

In samenwerking met de politie is een project voor wijkgerichte aanpak gestart. Dit project is niet van de grond gekomen en uiteindelijk gestaakt. Vanuit zowel gemeente als politie is er veel inzet gepleegd, maar bij de inwoners is er nauwelijks interesse om hieraan deel te nemen.

Veiligheid in de (huiselijke) omgeving is een belangrijk thema waar veel op is geïnvesteerd. Door burgers actief te betrekken bij politionele en gemeentelijke projecten zijn betere inzichten en een betere samenwerking tussen deze partijen ontstaan. Veelal zijn punten zoals hardrijden, bereikbaarheid en sociale problemen besproken.

Het Project eenzaamheid onder senioren is afgerond. Uit dit onderzoek blijkt dat eenzame ouderen lastig te ontdekken zijn, ook onder ouderen zelf. Verder blijkt dat hoe ouder de persoon hoe beter het geregeld is in veiligheid en sociale leefomgeving.

Voor een veiligere leefomgeving in meer afgelegen gebieden zijn voor de zomerparken op basis van een inventarisatie per park sets van aanbevelingen gedaan om de brandveiligheid te verbeteren. Het is aan elk park de maatregelen al dan niet uit te voeren. Om basis brandweerzorg te kunnen blijven leveren loopt voor Zomerlust nog een onderzoek naar het constructieve draagvermogen van de ( in totaal 17) bruggen op het park. In 2020 wordt een resultaat daarvan verwacht.

De cijfers omtrent high impact crime (zoals inbraken, diefstal, vernielingen en overvallen) zijn zeer verbeterd (lees: lage cijfers). Door een goede communicatie voor deze soorten criminaliteit is het opgevallen dat er meer bewustwording is bij de burger. Daarnaast is actieve handhaving een must. Hierop wordt systematisch capaciteit ingezet.

Ondermijning is een belangrijk kernthema van het veiligheidsbeleid. Voor de onderzoeken, vervolgingen en drugsontruimingen zijn de meeste daders door het OM gestraft. Zo zijn in een concreet dossier straffen tot 9 jaar opgelegd. Daarnaast zijn bestuurlijk ook andere (aanvullende) straffen opgelegd, waaronder tijdelijke sluitingen op het thema verdovende middelen alsmede gebiedsverboden om drugshandel tegen te gaan.

Voor de overlastfeiten (parkeren, hondenbeleid, jeugd en afval) is ingezet op intensivering van het toezicht en de handhaving alsook van de samenwerking met de politie. Die structurele samenwerking vlot nog niet volledig. De politie heeft andere verwachtingen met betrekking tot de inzet voor overlastfeiten dan die gemeentelijk (BOA-)Toezicht kan waarmaken. Ook daar blijft nog verder aan gewerkt worden.

Beperken van het alcoholgebruik door jongeren is en blijft één van de centrale doelstellingen van het beleid. In de uitvoering wordt dat ondersteund met jaarlijkse controle-acties op leeftijdsverstrekking, in de commerciële en de para-commerciële horeca.

Elk jaar worden toch weer overtredingen vastgesteld. Daarvoor zijn ook sancties opgelegd.

In 2019 is in samenwerking met de politie en HALT ook tijdens een evenement op alcohol gecontroleerd. Dat heeft geresulteerd in een flink aantal HALT-verwijzingen.
HALT-afdoening werd tot vorig jaar nog slechts toegepast voor jeugdoverlast en bij Oud en Nieuw. Dat ging bij elkaar om niet meer dan een beperkt aantal zaken op jaarbasis. Naar de praktijk in Kaag en Braassem en in Bodegraven-Reeuwijk is dat instrument in 2019 in samenwerking met de politie en HALT ook ingezet voor alcoholgebruik door jongeren (onder de 18) bij evenementen. Alcoholgebruik onder jongeren op evenementen, met name tentfeesten komt veel voor. Matigen van het alcoholgebruik door jongeren is een kerndoelstelling van het gemeentelijke veiligheids- en gezondheidsbeleid. De HALT-afdoening is hier voor het eerst ingezet bij de kermis in Langeraar, op twee avonden, met koppels van gemeentelijk BOA-toezicht, HALT en met de politie. Die actie is uitgevoerd met medewerking van de organisatie en het beveiligingsbedrijf van het evenement. Deze aanpak heeft geresulteerd in 46 HALT-zaken. Ook de ouders van de betrokken jongeren zijn daarbij geïnformeerd. Een HALT-afdoening heeft een ander strafkarakter dan betaling van een geldbedrag en werkt voor de doelgroep zeker zo effectief. Voordeel van een HALT afdoening is dat de overtreder geen aantekening krijgt op zijn strafblad.  Wel geldt dat als de overtreder zich niet houdt aan de HALT afdoeningsafspraken, er alsnog een proces-verbaal proces in werking wordt gesteld. Van de keuzemogelijkheid om als jongere zelf voor een bestuurlijke boete te kiezen is geen gebruik gemaakt. De positieve resultaten van deze handhavings- en sanctiestrategie zijn aanleiding om deze werkwijze voort te zetten en te intensiveren voor  gelijkwaardige evenementen.

Het jaarlijkse programmatische toezicht op brandveilig gebruik wordt per 1 april 2019 uitgevoerd door de VeiligheidsRegio Hollands-Midden. Met deze maatregel is mede beoogd om voor de intensivering van het toezicht op en de handhaving van overlastfeiten meer capaciteit in te kunnen zetten. Over de resultaten komt uiteraard nog een separaat Jaarverslag van de regionale brandweer.

In 2019 heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar bestuurlijke handhaving. Eind vorig jaar is daarvan het rapport aan de raad uitgebracht. In de uitgebrachte aanbevelingen ligt een accent op de nog gebrekkige bestuurlijke rapportage en verantwoording, kwantitatief en kwalitatief, en de betrokkenheid van de raad bij – het bijsturen van – handhavingsbeleid. Daar moet en zal uiteraard verdere uitvoering aan worden gegeven.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02