Jaarstukken 2019

Home

Bijlagen

Uitvoeringsinformatie per programma

Lasten

Programma
           Taakveld

Begroting
2019

Begroting na wijziging
2019

Rekening

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling

0.3 Beheer overige gebouwen en gro

163

669

181

-489

0.10 Mutaties reserves

457

757

820

63

3.1 Economische ontwikkeling

434

457

392

-65

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.243

3.513

330

-3.183

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsrege

65

65

65

1

3.4 Economische promotie

583

120

100

-21

5.5 Cultureel erfgoed

-

18

5

-13

5.7 Openbaar groen en (openlucht)

49

49

49

-

8.1 Ruimtelijke Ordening

617

839

980

141

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijv

35.684

27.172

21.898

-5.273

8.3 Wonen en bouwen

1.363

1.511

1.481

-30

Subtotaal

43.658

35.170

26.300

-8.870

2 Ruimtelijk beheer

0.10 Mutaties reserves

813

882

882

-

2.1 Verkeer en vervoer

4.106

4.521

4.934

412

2.2 Parkeren

11

32

17

-15

2.3 Recreatieve havens

-

-

2

2

2.4 Economische havens en waterweg

330

403

401

-3

5.7 Openbaar groen en (openlucht)

2.158

2.209

2.227

18

6.3 Inkomensregelingen

96

111

116

5

7.2 Riolering

1.593

1.682

1.718

36

7.3 Afval

2.887

3.002

3.157

155

7.4 Milieubeheer

898

944

941

-3

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

131

178

183

4

Subtotaal

13.023

13.964

14.577

612

3 Sociaal domein

0.10 Mutaties reserves

171

530

562

32

1.2 Openbare orde en veiligheid

33

33

41

8

4.2 Onderwijshuisvesting

1.134

928

905

-23

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzak

1.343

1.495

1.387

-108

5.1 Sportbeleid en activering

80

80

82

2

5.2 Sportaccommodaties

2.412

2.635

2.724

89

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurpro

198

210

135

-75

5.4 Musea

70

68

71

4

5.5 Cultureel erfgoed

172

153

120

-32

5.6 Media

361

361

370

9

6.1 Samenkracht en burgerparticipa

3.374

2.695

2.612

-84

6.2 Wijkteams

899

766

766

-

6.3 Inkomensregelingen

4.970

4.637

4.454

-183

6.4 Begeleide participatie

59

59

62

3

6.5 Arbeidsparticipatie

774

742

715

-27

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

3.277

2.822

2.740

-82

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

3.463

4.507

4.697

190

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

242

300

300

-

7.1 Volksgezondheid

1.848

1.859

1.798

-61

Subtotaal

24.880

24.880

24.541

-339

4 Bestuur en dienstverlening

0.1 Bestuur

1.704

1.706

1.760

55

0.2 Burgerzaken

1.385

1.400

1.407

7

0.10 Mutaties reserves

-

67

67

-

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.759

1.743

1.695

-48

1.2 Openbare orde en veiligheid

400

404

432

28

Subtotaal

5.248

5.320

5.362

42

5 Bedrijfsvoering

0.4 Overhead

7.947

8.548

9.081

533

0.10 Mutaties reserves

26

129

192

64

Subtotaal

7.973

8.677

9.273

596

6 Algemene dekkingsmiddelen

0.5 Treasury

105

105

227

122

0.61 OZB woningen

288

296

258

-37

0.8 Overige baten en lasten

129

171

111

-60

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

7

7

0.10 Mutaties reserves

250

250

250

-

0.11 Resultaat van de rekening van

129

906

-

-906

Subtotaal

901

1.727

854

-873

TOTAAL

95.683

89.738

80.906

-8.832

Baten

Programma
           Taakveld

Begroting
2019

Begroting na wijziging
2019

Rekening

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling

0.3 Beheer overige gebouwen en gro

-52

-636

-728

-92

0.64 Belastingen overig

-16

-16

-35

-19

0.10 Mutaties reserves

-799

-1.458

-816

643

3.1 Economische ontwikkeling

-

-

-

-

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-4.243

-3.513

-330

3.183

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsrege

-58

-39

-44

-5

3.4 Economische promotie

-

-46

-10

36

5.7 Openbaar groen en (openlucht)

-

-

-

-

8.1 Ruimtelijke Ordening

-

-30

-86

-57

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijv

-35.907

-27.194

-22.224

4.970

8.3 Wonen en bouwen

-1.154

-1.261

-1.348

-87

Subtotaal

-42.229

-34.193

-25.621

8.572

2 Ruimtelijk beheer

0.10 Mutaties reserves

-126

-288

-204

84

2.1 Verkeer en vervoer

-584

-609

-1.802

-1.192

2.2 Parkeren

-23

-23

-38

-15

2.3 Recreatieve havens

-6

-6

-8

-2

2.4 Economische havens en waterweg

-73

-73

-76

-4

5.7 Openbaar groen en (openlucht)

-30

-30

-57

-27

7.2 Riolering

-2.501

-2.595

-2.603

-8

7.3 Afval

-3.625

-3.661

-3.723

-63

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-153

-153

-166

-13

Subtotaal

-7.121

-7.439

-8.679

-1.240

3 Sociaal domein

0.10 Mutaties reserves

-538

-523

-436

87

4.2 Onderwijshuisvesting

-56

-55

-37

18

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzak

-93

-229

-135

93

5.1 Sportbeleid en activering

-557

-36

-36

-

5.2 Sportaccommodaties

-414

-1.083

-1.112

-29

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurpro

-13

-13

-17

-3

5.4 Musea

-35

-35

-34

-

5.5 Cultureel erfgoed

-

-

-

-

5.6 Media

-

-

-

-

6.1 Samenkracht en burgerparticipa

-142

-191

-201

-11

6.3 Inkomensregelingen

-3.464

-3.554

-3.668

-115

6.4 Begeleide participatie

-

-

-

-

6.5 Arbeidsparticipatie

-

-

-3

-3

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-145

-225

-204

21

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-30

-30

7.1 Volksgezondheid

-

-

-

-

Subtotaal

-5.457

-5.943

-5.915

28

4 Bestuur en dienstverlening

0.1 Bestuur

-

-

-71

-71

0.2 Burgerzaken

-284

-284

-395

-110

0.10 Mutaties reserves

-20

-20

-12

8

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-63

-63

-55

8

1.2 Openbare orde en veiligheid

-10

-10

-10

-

Subtotaal

-377

-378

-543

-166

5 Bedrijfsvoering

0.4 Overhead

-274

-274

-497

-223

0.10 Mutaties reserves

-256

-283

-283

-

Subtotaal

-530

-557

-780

-223

6 Algemene dekkingsmiddelen

0.5 Treasury

-415

-847

-879

-32

0.61 OZB woningen

-6.261

-6.285

-6.256

29

0.62 OZB niet-woningen

-1.108

-1.108

-1.122

-13

0.64 Belastingen overig

-707

-707

-710

-3

0.7 Algemene uitkering en overige

-31.477

-32.281

-32.358

-78

0.10 Mutaties reserves

-

-

-

-

0.11 Resultaat van de rekening van

-

-

-

-

Subtotaal

-39.968

-41.228

-41.326

-98

TOTAAL

-95.682

-89.738

-82.863

6.875

Saldo

Programma
           Taakveld

Begroting
2019

Begroting na wijziging
2019

Rekening

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling

0.3 Beheer overige gebouwen en gro

111

34

-547

-581

0.64 Belastingen overig

-16

-16

-35

-19

0.10 Mutaties reserves

-343

-701

5

706

3.1 Economische ontwikkeling

434

457

392

-65

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-

-

-

-

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsrege

7

26

21

-5

3.4 Economische promotie

583

74

90

15

5.5 Cultureel erfgoed

-

18

5

-13

5.7 Openbaar groen en (openlucht)

49

49

49

-

8.1 Ruimtelijke Ordening

617

809

893

84

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijv

-223

-22

-326

-304

8.3 Wonen en bouwen

209

250

133

-117

Subtotaal

1.428

977

679

-298

2 Ruimtelijk beheer

0.10 Mutaties reserves

686

594

678

84

2.1 Verkeer en vervoer

3.521

3.912

3.132

-780

2.2 Parkeren

-12

9

-20

-30

2.3 Recreatieve havens

-6

-6

-6

-

2.4 Economische havens en waterweg

258

330

324

-6

5.7 Openbaar groen en (openlucht)

2.128

2.179

2.169

-9

6.3 Inkomensregelingen

96

111

116

5

7.2 Riolering

-908

-914

-886

28

7.3 Afval

-738

-659

-567

92

7.4 Milieubeheer

898

944

941

-3

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-22

25

16

-9

Subtotaal

5.901

6.525

5.898

-627

3 Sociaal domein

0.10 Mutaties reserves

-367

7

126

119

1.2 Openbare orde en veiligheid

33

33

41

8

4.2 Onderwijshuisvesting

1.078

873

868

-5

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzak

1.250

1.266

1.251

-15

5.1 Sportbeleid en activering

-477

44

45

1

5.2 Sportaccommodaties

1.998

1.552

1.612

60

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurpro

184

197

118

-78

5.4 Musea

35

33

37

4

5.5 Cultureel erfgoed

172

153

120

-32

5.6 Media

361

361

370

9

6.1 Samenkracht en burgerparticipa

3.232

2.505

2.410

-94

6.2 Wijkteams

899

766

766

-

6.3 Inkomensregelingen

1.506

1.083

786

-298

6.4 Begeleide participatie

59

59

62

3

6.5 Arbeidsparticipatie

774

742

712

-31

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

3.132

2.597

2.536

-61

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

3.463

4.507

4.667

160

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

242

300

300

-

7.1 Volksgezondheid

1.848

1.859

1.797

-62

Subtotaal

19.422

18.937

18.626

-311

4 Bestuur en dienstverlening

0.1 Bestuur

1.704

1.706

1.689

-16

0.2 Burgerzaken

1.101

1.116

1.013

-103

0.10 Mutaties reserves

-20

47

55

8

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.696

1.680

1.639

-40

1.2 Openbare orde en veiligheid

390

393

422

29

Subtotaal

4.871

4.942

4.818

-123

5 Bedrijfsvoering

0.4 Overhead

7.673

8.275

8.584

310

0.10 Mutaties reserves

-230

-155

-91

64

Subtotaal

7.443

8.120

8.493

373

6 Algemene dekkingsmiddelen

0.5 Treasury

-310

-742

-652

90

0.61 OZB woningen

-5.973

-5.990

-5.998

-8

0.62 OZB niet-woningen

-1.108

-1.108

-1.122

-13

0.64 Belastingen overig

-707

-707

-710

-3

0.7 Algemene uitkering en overige

-31.477

-32.281

-32.358

-78

0.8 Overige baten en lasten

129

171

111

-60

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

7

7

0.10 Mutaties reserves

250

250

250

-

0.11 Resultaat van de rekening van

129

906

-

-906

Subtotaal

-39.067

-39.501

-40.472

-971

TOTAAL

-2

-

-1.957

-1.957

Uitvoeringsinformatie per hoofdgroep

Lasten

Hoofdgroep
           Taakveld

Begroting
2019

Begroting na wijziging
2019

Rekening

Verschil

0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

-

1.706

1.760

55

0.2 Burgerzaken

-

1.400

1.407

7

0.3 Beheer overige gebouwen en gro

-

669

181

-489

0.4 Overhead

-

8.548

9.081

533

0.5 Treasury

-

105

227

122

0.61 OZB woningen

-

296

258

-37

0.8 Overige baten en lasten

-

171

111

-60

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

7

7

0.10 Mutaties reserves

-

2.615

2.773

158

0.11 Resultaat van de rekening van

-

906

-

-906

Subtotaal

0

16.416

15.807

-609

1 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-

1.743

1.695

-48

1.2 Openbare orde en veiligheid

-

437

474

36

Subtotaal

0

2.180

2.168

-12

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

-

4.521

4.934

412

2.2 Parkeren

-

32

17

-15

2.3 Recreatieve havens

-

-

2

2

2.4 Economische havens en waterweg

-

403

401

-3

Subtotaal

0

4.957

5.353

397

3 Economie

3.1 Economische ontwikkeling

-

457

392

-65

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-

3.513

330

-3.183

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsrege

-

65

65

1

3.4 Economische promotie

-

120

100

-21

Subtotaal

0

4.155

887

-3.268

4 Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

-

928

905

-23

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzak

-

1.495

1.387

-108

Subtotaal

0

2.423

2.292

-131

5 Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

-

80

82

2

5.2 Sportaccommodaties

-

2.635

2.724

89

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurpro

-

210

135

-75

5.4 Musea

-

68

71

4

5.5 Cultureel erfgoed

-

171

125

-45

5.6 Media

-

361

370

9

5.7 Openbaar groen en (openlucht)

-

2.258

2.275

18

Subtotaal

0

5.782

5.782

1

6 Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipa

-

2.695

2.612

-84

6.2 Wijkteams

-

766

766

-

6.3 Inkomensregelingen

-

4.748

4.570

-178

6.4 Begeleide participatie

-

59

62

3

6.5 Arbeidsparticipatie

-

742

715

-27

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-

2.822

2.740

-82

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-

4.507

4.697

190

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-

300

300

-

Subtotaal

0

16.639

16.462

-177

7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

-

1.859

1.798

-61

7.2 Riolering

-

1.682

1.718

36

7.3 Afval

-

3.002

3.157

155

7.4 Milieubeheer

-

944

941

-3

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-

178

183

4

Subtotaal

0

7.665

7.796

131

8 VHROSV

8.1 Ruimtelijke Ordening

-

839

980

141

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijv

-

27.172

21.898

-5.273

8.3 Wonen en bouwen

-

1.511

1.481

-30

Subtotaal

0

29.522

24.359

-5.163

TOTAAL

0

89.738

80.906

-8.832

Baten

Hoofdgroep
           Taakveld

Begroting
2019

Begroting na wijziging
2019

Rekening

Verschil

0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

-

-

-71

-71

0.2 Burgerzaken

-284

-284

-395

-110

0.3 Beheer overige gebouwen en gro

-52

-636

-728

-92

0.4 Overhead

-274

-274

-497

-223

0.5 Treasury

-415

-847

-879

-32

0.61 OZB woningen

-6.261

-6.285

-6.256

29

0.62 OZB niet-woningen

-1.108

-1.108

-1.122

-13

0.64 Belastingen overig

-723

-723

-745

-22

0.7 Algemene uitkering en overige

-31.477

-32.281

-32.358

-78

0.10 Mutaties reserves

-1.740

-2.573

-1.751

822

0.11 Resultaat van de rekening van

-

-

-

-

Subtotaal

-42.334

-45.011

-44.802

209

1 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-63

-63

-55

8

1.2 Openbare orde en veiligheid

-10

-10

-10

-

Subtotaal

-73

-73

-66

8

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

-584

-609

-1.802

-1.192

2.2 Parkeren

-23

-23

-38

-15

2.3 Recreatieve havens

-6

-6

-8

-2

2.4 Economische havens en waterweg

-73

-73

-76

-4

Subtotaal

-686

-711

-1.924

-1.213

3 Economie

3.1 Economische ontwikkeling

-

-

-

-

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-4.243

-3.513

-330

3.183

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsrege

-58

-39

-44

-5

3.4 Economische promotie

-

-46

-10

36

Subtotaal

-4.301

-3.598

-384

3.214

4 Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

-56

-55

-37

18

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzak

-93

-229

-135

93

Subtotaal

-149

-284

-173

111

5 Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

-557

-36

-36

-

5.2 Sportaccommodaties

-414

-1.083

-1.112

-29

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurpro

-13

-13

-17

-3

5.4 Musea

-35

-35

-34

-

5.5 Cultureel erfgoed

-

-

-

-

5.6 Media

-

-

-

-

5.7 Openbaar groen en (openlucht)

-30

-30

-57

-27

Subtotaal

-1.049

-1.197

-1.256

-59

6 Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipa

-142

-191

-201

-11

6.3 Inkomensregelingen

-3.464

-3.554

-3.668

-115

6.4 Begeleide participatie

-

-

-

-

6.5 Arbeidsparticipatie

-

-

-3

-3

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-145

-225

-204

21

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-30

-30

Subtotaal

-3.751

-3.969

-4.107

-137

7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

-

-

-

-

7.2 Riolering

-2.501

-2.595

-2.603

-8

7.3 Afval

-3.625

-3.661

-3.723

-63

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-153

-153

-166

-13

Subtotaal

-6.279

-6.409

-6.493

-84

8 VHROSV

8.1 Ruimtelijke Ordening

-

-30

-86

-57

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijv

-35.907

-27.194

-22.224

4.970

8.3 Wonen en bouwen

-1.154

-1.261

-1.348

-87

Subtotaal

-37.061

-28.485

-23.658

4.826

TOTAAL

-95.683

-89.738

-82.863

6.875

Saldo

Hoofdgroep
           Taakveld

Begroting
2019

Begroting na wijziging
2019

Rekening

Verschil

0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

1.704

1.706

1.689

-16

0.2 Burgerzaken

1.101

1.116

1.013

-103

0.3 Beheer overige gebouwen en gro

111

34

-547

-581

0.4 Overhead

7.673

8.275

8.584

310

0.5 Treasury

-310

-742

-652

90

0.61 OZB woningen

-5.973

-5.990

-5.998

-8

0.62 OZB niet-woningen

-1.108

-1.108

-1.122

-13

0.64 Belastingen overig

-723

-723

-745

-22

0.7 Algemene uitkering en overige

-31.477

-32.281

-32.358

-78

0.8 Overige baten en lasten

129

171

111

-60

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

7

7

0.10 Mutaties reserves

-24

42

1.022

980

0.11 Resultaat van de rekening van

129

906

-

-906

Subtotaal

-28.768

-28.596

-28.996

-400

1 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.696

1.680

1.639

-40

1.2 Openbare orde en veiligheid

423

427

464

37

Subtotaal

2.119

2.107

2.103

-4

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

3.521

3.912

3.132

-780

2.2 Parkeren

-12

9

-20

-30

2.3 Recreatieve havens

-6

-6

-6

-

2.4 Economische havens en waterweg

258

330

324

-6

Subtotaal

3.761

4.245

3.429

-816

3 Economie

3.1 Economische ontwikkeling

434

457

392

-65

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-

-

-

-

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsrege

7

26

21

-5

3.4 Economische promotie

583

74

90

15

Subtotaal

1.024

557

502

-54

4 Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

1.078

873

868

-5

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzak

1.250

1.266

1.251

-15

Subtotaal

2.328

2.139

2.119

-20

5 Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

-477

44

45

1

5.2 Sportaccommodaties

1.998

1.552

1.612

60

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurpro

184

197

118

-78

5.4 Musea

35

33

37

4

5.5 Cultureel erfgoed

172

171

125

-45

5.6 Media

361

361

370

9

5.7 Openbaar groen en (openlucht)

2.176

2.228

2.218

-10

Subtotaal

4.449

4.585

4.526

-59

6 Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipa

3.232

2.505

2.410

-94

6.2 Wijkteams

899

766

766

-

6.3 Inkomensregelingen

1.602

1.194

902

-293

6.4 Begeleide participatie

59

59

62

3

6.5 Arbeidsparticipatie

774

742

712

-31

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

3.132

2.597

2.536

-61

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

3.463

4.507

4.667

160

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

242

300

300

-

Subtotaal

13.403

12.670

12.355

-315

7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

1.848

1.859

1.797

-62

7.2 Riolering

-908

-914

-886

28

7.3 Afval

-738

-659

-567

92

7.4 Milieubeheer

898

944

941

-3

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-22

25

16

-9

Subtotaal

1.078

1.256

1.303

47

8 VHROSV

8.1 Ruimtelijke Ordening

617

809

893

84

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijv

-223

-22

-326

-304

8.3 Wonen en bouwen

209

250

133

-117

Subtotaal

603

1.037

701

-337

TOTAAL

-3

-

-1.957

-1.957

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02