Jaarstukken 2019

Bedrijfsvoering

Thema Management en staf

Realisatie van het beleid

Beleidsdoelstellingen

  • Directie en staf hebben een minimale omvang (algemeen directeur, concerncontroller en regiocoördinator). De gemeentesecretaris/algemeen directeur is de eerste adviseur van het college als geheel. De organisatie kent 5 afdelingsmanagers, die ook optreden als loco-secretaris. De afdelingsmanagers zijn integraal verantwoordelijk voor de eigen afdeling en zijn tevens verantwoordelijk voor één of meer programma's uit de begroting. Zij zijn, gekoppeld aan de programma's, eerste adviseur van de portefeuillehouders binnen het college.
  • Binnen de afdelingen zijn de teamleiders verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Zij combineren deze taak met het leveren van een eigen bijdrage in de inhoud van de werkzaamheden en zijn binnen hun vakgebied ook strategisch adviseur voor de portefeuillehouder.
  • Goed en verantwoord werkgeverschap is belangrijk voor het verbinden van goede medewerkers aan de organisatie.
  • Als werkgever zien wij een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij leveren een bijdrage aan het opdoen van werkervaring van jongeren en aan het re-integreren van bijzondere doelgroepen uit de Participatiewet (voormalig WBB-ers, voormalig Wajongers, voormalig WSW-ers en statushouders). In het kader van Sociaal return on investment (SROI) leveren wij een bijdrage aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Management en staf: Wat hebben we bereikt?

Het aanbieden van werkervaringsplaatsen
In 2019 is er 3.56 fte aan werkervaringsplaatsen gerealiseerd.

Het bieden van werkzaamheden aan de bijzondere doelgroepen uit de Participatiewet
In 2019 is 5,89 fte via Rijnvicus en  0,72 fte in dienst van het doelgroepenregister UWV aan werkzaamheden gerealiseerd. Daarnaast is het schoonhouden van de gemeentehuizen uitbesteed aan Rijnvicus in het kader van SROI. Hiermee wordt voldaan aan het quotum van het ministerie van sociale zaken werkgelegenheid (6 banen van minimaal 25,5 uur per week; wij hebben 7 banen gerealiseerd eind 2019)

Voortgang onderzoeken op basis van de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
In 2018 is geen onderzoeksprogramma opgesteld voor 2019 in verband met het feit dat de controller deeltijd projectleider TADiB was. Ook was nog niet het volledige onderzoeksprogramma van 2018 uitgevoerd, mede om dezelfde reden. Wel is in 2019 een ad hoc-onderzoek naar de oplopende PGB-lasten uitgevoerd. Eind 2019, begin 2020 is de (in beginsel 2-jaarlijkse) Burgerpeiling Waar Staat Je Gemeente (WSJG) uitgevoerd.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02