Jaarstukken 2019

Home

Algemeen

Beleidsresultaten
We zijn in 2019 doorgegaan met de voorbereiding van de Omgevingswet. Naast de organisatorische voorbereiding (met name ook de ICT) wordt veel aandacht geschonken aan samenspraak met en inbreng van inwoners, bedrijven en andere stakeholders bij het opstellen van de omgevingsvisie. Het “Intratuin/Vomar”-dossier vroeg in de eerste helft van 2019 veel capaciteit. In samenspraak met alle partijen heeft de raad het best haalbare besluit kunnen nemen. Duurzaamheid en energietransitie vragen steeds meer aandacht. Zowel de “kleine” projecten (vele kleine maken een grote) als de discussie in Holland-Rijnland over de RES vroegen zowel bestuurlijk als ambtelijk veel aandacht. In het belang een betere scheiding van afval heeft de gemeenteraad een nieuw afvalstoffenbeleid vastgesteld. De uitwerking daarvan en de voorbereiding van de invoering van Diftar op 1 januari 2020 kostte veel tijd. De uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de stikstof had ook voor Nieuwkoop gevolgen. Zowel voor onze inwoners als voor de gemeente zelf zijn procedures complexer geworden met risico op het niet kunnen realiseren van plannen.

Er is een blijvende waardering voor het onderhoud van de openbare ruimte. We doen veel zelf en doen dat met oog voor signalen uit de dorpen. De app Verbeter de Buurt wordt veel gebruikt door onze inwoners.

Binnen Sociaal Domein waren onderwijshuisvesting en nadenken (en praten) over de werkwijze in de toekomst de belangrijkste thema’s. Zowel in Zevenhoven als in Ter Aar werd voortgang gemaakt in de planvorming. Het resultaat zullen twee moderne en duurzame gebouwen zijn, waar kinderen van 0 tot 12 kunnen leren en ontwikkelen, maar ook andere maatschappelijke functies krijgen een plaats in deze Integrale Kindcentra. Met het vaststellen van het Koersdocument heeft de raad de richting voor de uitvoering van de Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning bepaald. Vanuit De Verbinding gaan we nog beter coördineren en partijen en cliënten aan elkaar verbinden. Naast de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gaat het om ondersteuning bij Werk en Inkomen, de verdere versterking van de samenwerking met Tom in de buurt en met ons werkbedrijf Rijnvicus. Ook in 2018 hebben we mooie resultaten op het gebied van de statushoudersbegeleiding geboekt. Ook de begeleiding van statushouders wordt onderdeel van De Verbinding.

De organisatie staat stevig. Op basis van het in 2019 uitgevoerde Medewerkers Onderzoek konden we vaststellen dat de gemeente Nieuwkoop behoort tot de beste werkgevers van Nederland. Ook in 2019 is hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de dienstverlening. ICT, digitalisering maar ook privacy (AVG) vragen meer aandacht en capaciteit. Met name op het gebied van informatieveiligheid en digitale agenda 2020 lijkt dit onvermijdelijk.

Ook in 2019 is de belastingdruk beperkt gebleven tot het niveau dat we in de begroting ambieerden en ook de belangrijkste bron van inkomsten, de algemene uitkering, bleef op niveau. Samen met het positieve financiële resultaat kunnen we concluderen dat we nog steeds een financieel gezonde gemeente zijn.

Begroting na wijziging 2019

Jaarrekening 2019

Verschil

Programma's

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Ruimtelijke ontwikkeling

-34.193

35.170

977

-25.621

26.300

679

8.572

-8.870

-298

Ruimtelijk beheer

-7.439

13.964

6.525

-8.679

14.577

5.898

-1.240

612

-627

Sociaal domein

-5.943

24.880

18.937

-5.915

24.541

18.626

28

-339

-311

Bestuur en dienstverlening

-378

5.320

4.942

-543

5.362

4.818

-166

42

-123

Bedrijfsvoering

-557

8.677

8.120

-780

9.273

8.493

-223

596

373

Algemene dekkingsmiddelen

-41.228

821

-40.407

-41.326

854

-40.472

-98

32

-65

Totaal

-89.738

88.832

-906

-82.863

80.906

-1.957

6.875

-7.926

-1.051

De jaarrekening 2019 sluit met een positief resultaat van  € 1.957.000. Bij de decemberwijziging voorspelden wij nog een voordelige uitkomst van € 906.000, zodat het resultaat € 1.051.000 meevalt. Per programma zijn de volgende afwijkingen ontstaan:

1.Ruimtelijke Ontwikkeling

 298.000 V

 (inclusief € 384.000 V op (grondexploitaties.)

2.Ruimtelijk beheer

 627.000 V

3.Sociaal Domein

 311.000 V

4.Bestuur en dienstverlening

 123.000 V

5.Bedrijfsvoering

 373.000 N

6.Algemene dekkingsmiddelen

 65.000 V

Aan het einde van elk programma is in hoofdlijnen een toelichting op deze financiële verschillen gegeven. Meer gedetailleerd zijn deze verschillen in bijlage 7 (specificaties financiële overzichten) toegelicht.

Het college stelt de raad voor het positieve saldo als volgt te bestemmen:

  1. een bedrag van  € 237.098 te storten in de Reserve Duurzaamheid;
  2. een bedrag van € 40.000 te storten in de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar i.v.m. budgetoverheveling naar 2020 van de volgende activiteiten:
  • Ambulantisering van de GGZ € 20.000;
  • Uitvoering Sportvisie en Sportakkoord € 20.000;
  1. een bedrag van € 135.000 te storten in de Reserve Winstneming Grondexploitaties;
  2. het restant van € 1.545.085  te storten in de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.

Toevoeging aan de algemene reserve versterkt de robuuste financiële positie van de gemeente Nieuwkoop.

Burgemeester en wethouders van Nieuwkoop,

Govard Slooters

Robbert-Jan van Duijn

secretaris

burgemeester  

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02