Jaarstukken 2019

Sociaal domein

Financieel overzicht

Sociaal domein

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Verschil

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-5.943

24.880

18.937

-5.915

24.541

18.626

28

-339

-311

Standaard lasten/baten/saldo
Begroting 2019 primitief
Begroting 2019
Rekening 2019
Afwijking 2019
Lasten
24.708.177
24.349.866
23.978.948
370.918
Vrije tijd en cultuur
2.065.729
2.181.732
2.070.010
111.722
Onderwijs en ontwikkeling
6.916.694
7.630.491
7.704.379
-73.888
Werk en inkomen
5.802.833
5.438.023
5.230.890
207.133
Vastgoed Sociaal domein
2.348.071
2.272.331
2.344.836
-72.505
Zorg en leefstijl
7.574.850
6.827.289
6.628.833
198.457
Baten
-4.917.524
-5.419.548
-5.478.466
58.918
Vrije tijd en cultuur
-556.680
-704.516
-743.920
39.404
Onderwijs en ontwikkeling
-73.930
-209.930
-155.708
-54.222
Werk en inkomen
-3.463.751
-3.553.751
-3.671.509
117.758
Vastgoed Sociaal domein
-655.325
-654.513
-631.025
-23.488
Zorg en leefstijl
-167.838
-296.838
-276.305
-20.533
Toevoegingen
171.188
529.964
561.724
-31.760
Vrije tijd en cultuur
0
201.776
233.536
-31.760
Onderwijs en ontwikkeling
73.561
158.561
158.561
0
Vastgoed Sociaal domein
97.627
97.627
97.627
0
Zorg en leefstijl
0
72.000
72.000
0
Onttrekkingen
-538.251
-523.251
-436.098
-12.153
Vrije tijd en cultuur
-75.000
-75.000
0
0
Onderwijs en ontwikkeling
-38.750
-41.250
-41.250
0
Vastgoed Sociaal domein
-274.501
-274.501
-264.501
-10.000
Zorg en leefstijl
-150.000
-132.500
-130.347
-2.153

Toelichting

Toelichting bij financiële ontwikkeling

LASTEN (€ 371.000 voordeel)
Binnen het programma sociaal domein waren er in 2019 veel diverse afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting. De meest in het oog springende afwijking betreft een voordeel op het thema werk en inkomen. We hadden minder uitgaven voor de bijstandsuitkeringen (circa €125.000).
  Daarnaast was er sprake van een afwijking op de uitgaven voor hulp bij het huishouden. In de begroting was rekening gehouden met een stijging van uitgaven als gevolg van de invoering van het abonnementstarief, maar die blijkt mee te vallen.
Tot slot is er een onder uitputting die voortkomt uit de financiële administratie van de overheveling van de resterende VVE-gelden van het Rijk uit eerdere jaren. Deze mogen over een periode van vier jaar worden uitgegeven.

BATEN (€ 59.000 voordeel)
Er is sprake van hogere baten binnen het product werk en inkomen vanwege terugbetalingen op Bijzondere Bijstand en BBZ. Daarnaast is er sprake van minder baten binnen het product onderwijs en ontwikkeling dit houd verband met de financiële administratie van de overheveling van de resterende VVE-gelden.

RESERVES (€ 119.000 nadeel)
Door het niet uitvoeren van evenementen heeft een onttrekking niet plaats gevonden. Daarnaast is er sprake van een saldo op het product monumentenzorg wat gestort is in de reserve.

GEREALISEERD RESULTAAT (€ 311.000 voordeel)
Dit bovenstaande bij elkaar zorgt voor het verschil in het gerealiseerde totaal van dit programma

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02