Jaarstukken 2019

Sociaal domein

Beleidsindicatoren en dashboards

Beleidsindicatoren

Taakvelden 4. Onderwijs, 5. Sport, cultuur en recreatie en 6. Sociaal domein.

Naam indicator

Eenheid

Nieuwkoop
BG 2019

Nieuwkoop
JR2019

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

Bron

Absoluut verzuim (aantal leerplichtige jongeren zonder vrijstelling, die niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling)

Aantal per 1.000
Inw. 5-18 jaar

0
(2016)

0,23 (2017)

1,2 (2017)

Ingrado

Relatief verzuim
(Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar)

Aantal per 1.000
Inw. 5-18 jaar

28,92 (2016)

12,67 (2017)

23,5
(2017)

Ingrado

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

1,7
(2014)

0,9
(2016)

1,5
(2016)

DUO

Niet-wekelijkse sporters

%

44.3%
(2012)

45,8
(2016)

49,1
(2016)

GGD /CBS / RIVM

Banen

Per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar

758,2 (2017)

493,6
(2018)

587,00
(2018)

Meerdere bronnen

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

1,5 % (2015)

0%
(2018)

1 %
(2018)

CBS

Kinderen in armoede

%

6,58% (2015)

3%
(2018)

5%
2018)

CBS

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroeps-bevolking ten opzichte van de beroeps-bevolking

66,7% (2017)

72,2
(2018)

68,3%
(2017)

CBS

Achterstands-leerlingen

% 4 t/m 12 jarigen

5,18
(2012)

Vervallen

Vervallen

Verweij Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Jeugdwerkloosheid

% 16 t/m 22 jarigen

1,52% (2015)

1%
(2018)

2%
(2018)

CBS

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder

41,1
(2017)

13
(2018)

19
(2018)

CBS

Aantal re-integratie-voorzieningen

Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

29
(2017)

9,3
2018)

Geen data beschikbaar

CBS

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

9,7
 (2017)

10,6
(2018)

9,7%
(1e halfjaar 2019)

CBS

Jongeren met Jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

1%
(2016)

0,1%
2018)

1%
1e halfjaar 2019)

CBS

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,4%
(2017)

0,8%
2018)

1%
1e halfjaar
(2019)

CBS

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 1.000 inwoners

55
(2015)

50
(tweede halfjaar 2015)

46
(tweede halfjaar 2015)

CBS

Cijfers op basis van 'Waar staat je Gemeente' per 18-02-2020.

Dashboards

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02