Jaarstukken 2019

Algemene dekkingsmiddelen

Financieel overzicht

Algemene dekkingsmiddelen

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Verschil

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-41.228

821

-40.407

-41.326

854

-40.472

-98

32

-65

Standaard lasten/baten/saldo
Begroting 2019 primitief
Begroting 2019
Rekening 2019
Afwijking 2019
Lasten
522.104
571.348
603.751
-32.403
Algemene dekkingsmiddelen
522.104
571.348
603.751
-32.403
Baten
-39.968.027
-41.228.128
-41.325.724
97.596
Algemene dekkingsmiddelen
-39.968.027
-41.228.128
-41.325.724
97.596
Toevoegingen
379.482
1.155.823
250.000
905.823
Algemene dekkingsmiddelen
379.482
1.155.823
250.000
905.823
Onttrekkingen
0
0
0
0
Algemene dekkingsmiddelen
0
0
0
0

Toelichting

Toelichting bij financiële ontwikkeling

LASTEN (€ 32.000 nadeel)
Dit nadeel wordt verklaard door het niet inzetten van de stelpost onvoorzien € 67.000 en een BTW voordeel € 37.000 (doorschuif BTW) die niet was begroot. Daarnaast is er voor € 136.000 een  voorziening voor dubieuze debiteuren getroffen in verband met mogelijke oninbaarheid van een in 1980 verstrekte renteloze aflossingsvrije geldlening.

BATEN (€ 98.000 voordeel)
De hogere baten worden verklaard door een hogere algemene uitkering van circa € 80.000 en een nagekomen suppletie BTW die betrekking heeft op 2018 van in totaal € 20.000.

GEREALISEERD RESULTAAT (€ 65.000 voordeel)
Dit zorgt voor het verschil in het gerealiseerde totaal van dit programma.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02