Jaarstukken 2019

Bestuur en dienstverlening

Thema Publiekszaken

Realisatie van het beleid

Publiekszaken

Afgelopen jaar werd steeds meer voelbaar dat de samenleving verandert en aan het veranderen is. Meebewegen betekende dan ook voorbereid zijn op de toekomst. Dit zorgde ervoor dat in 2019 is gestart met het verzamelen van bouwstenen welke de basis en het vertrekpunt zullen vormen voor de nog vorm te geven integrale visie op dienstverlening van de gemeente Nieuwkoop.

Ook in 2019 maakte de digitalisering stappen voorwaarts. De samenleving digitaliseert in hoog tempo en verwacht dat de overheid hierin mee gaat. De rol van de overheid verandert, mede door de digitalisering. Daar moeten we ons dan ook goed op voorbereiden. Nieuwe wetgeving gaat standaard uit van een digitale werkwijze en dat gemeenten hun informatiehuishouding op orde hebben.
Tegelijkertijd heeft de snelheid van de digitalisering en onze manier van werken anno nu een remmende werking op de doorontwikkeling van onze dienstverlening.
In 2019 zijn wij daarom gestart met het kwartier maken omtrent zaakgericht werken. Door zaakgericht te gaan werken in combinatie met steeds meer digitaal werken, kan worden voldaan aan de doorontwikkeling van de dienstverlening.
Ook is in 2019 de digitale handtekening geïmplementeerd. Door de ondertekening te automatiseren is het makkelijke om bedrijfsprocessen te versnellen.

Voorbereiding komst Omgevingswet stap voor stap toewerken naar 2021!
De invoering van de Omgevingswet is gepland op 1 januari 2021. De impact van deze wet is zo veelomvattend, dat de afdeling Publiekszaken, team fysieke leefomgeving ook afgelopen jaar zich heeft ingezet om zich goed voor te bereiden.

Daling afgifte reisdocumenten, rijbewijzen en ID-bewijzen
De daling als het gaat om de afgifte reisdocumenten, rijbewijzen en ID-bewijzen heeft zoals verwacht in 2019 doorgezet. In 1986 is de geldigheid van het rijbewijs van 5 naar 10 jaar gegaan. Het duurt ongeveer 50 jaar voordat deze cyclus niet meer zichtbaar is in zogenaamde golfbewegingen.
We zitten nu in de piek van de daling, deze zal tot 2021 duren. Daarnaast zijn in 2014 ook de paspoorten en ID-bewijzen naar een geldigheidsduur van 10 jaar gegaan. Dat is nu ook zichtbaar, maar we zien wel dat andere (meer tijdrovende) producten toenemen.
Afgelopen jaar werd voor het eerst echt zichtbaar dat het werk bij burgerzaken verandert, het accent verplaatst zich steeds meer naar de Backoffice. Dit betekent dat er meer oog nodig is voor kwaliteit en de betrouwbaarheid van de inhoud, maar ook de beveiliging van de opslag en het dataverkeer.

Doorontwikkeling Verenigingsloket
Veel activiteiten uit het jaarplan 2019 zijn gerealiseerd.
Opnieuw zijn thema- en verbindingsavonden belegd welke vooral in het teken stonden van het sportakkoord. Daarnaast is, met het oog op de komst van de Omgevingswet, de implementatie gestart van een digitaal indieningsplatform voor evenementen. Deze implementatie is zover afgerond dat hier inmiddels intern mee getest wordt. Naast de inzet van social media, de zichtbaarheid tijdens de thema-avonden, gerichte artikelen in bijvoorbeeld Nieuwkoop Nieuws, zien we ook een groeiend aantal klantencontacten en hulpvragen.
Verder is input geleverd voor evaluatie van het subsidiebeleid wat in 2020 afgerond moet worden. Het is echter nog niet gelukt om de evaluatie van samenlevingsinitiatieven af te ronden. Dat zal eveneens in 2020 plaatsvinden. De behandeling van activiteitensubsidies is verder gedigitaliseerd door de invoering van een digitale handtekening en eerste werkzaamheden zijn verricht om een subsidieregister te bouwen in ons document managementsysteem. Alle subsidiebesluiten zijn binnen de gestelde kaders en termijnen afgehandeld. De verkiezing tot (jeugd)vrijwilliger(s) is wederom goed verlopen. Tot slot hebben we input geleverd aan het rekenkameronderzoek. Samen met de resultaten van de evaluatie van het subsidiebeleid en van de samenlevingsinitiatieven biedt dit weer aanknopingspunten voor verdere verbetering.

Professionalisering Ondernemersloket
In 2019 is er gewerkt aan het ontwerp in het kader van de verdere professionalisering van het Ondernemersloket. Het Ondernemersloket van de gemeente bestaat al en is uiteraard bereikbaar voor ondernemers via ondernemersloket@nieuwkoop.nl. Vragen die daar binnen komen zijn vooral praktisch van aard. Bijvoorbeeld rondom vergunningverlening. Er bestaat al een digitaal verenigingsloket. Analoog daaraan zal het Ondernemersloket vorm gegeven gaan worden. In 2019 is er een onderwerpen indeling gemaakt en een indeling die aangeeft of de vraag door het loket zelf beantwoord kan worden, er binnen de gemeente een vakspecialist moet worden bevraagd of dat het antwoord buiten de gemeente ligt en er doorverwezen moet worden. De inrichting van het nieuwe loket wordt 'click – call - face'. Doel is om nog beter bereikbaar te zijn, over alle onderwerpen die een ondernemer kunnen aangaan, met een zo gering mogelijke inspanning door de gemeente door een slim ontwerp. Daarbij wordt rekening gehouden met de kaders van Taakgericht Werken.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02