Jaarstukken 2019

Bestuur en dienstverlening

Beleidsindicatoren en dashboards

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Nieuwkoop
B2019

Nieuwkoop JR2019

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

Bron

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

128
(2017)

78
(2018)

111
(2018)

Bureau Halt

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

0,7
(2017)

0,5
(2018)

1
(2018)

CBS - Diefstallen

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2,6
(2017)

2,1
(2018)

3,4
(2018)

CBS - Criminaliteit

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

1,6
(2017)

1,1
(2018)

2
(2018)

CBS - Diefstallen

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

2,7
(2017)

3,2
(2018)

4,2
(2018)

CBS - Criminaliteit

Cijfers op basis van 'Waar staat je Gemeente' per 13-02-2020.

Indicator Burgerpeiling (Waar staat je gemeente)

Nieuwkoop 2016-2017

Nieuwkoop 2019

Landelijke resultaten vergelijkbare gemeente 2019

Vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd

6,2

6,4

Niet bekend

Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening

6,7

6,9

6,8

Waardering inwoners en organisaties op de wijze waarop de gemeente de samenwerking zoekt.

6,2

6,4

6,1

Hoe waardeert u de inspanningen van uw gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij?

6,5

6,9

6,5

Hoe waardeert u de zorg van uw gemeente voor de woon- en leefomgeving?

6,7

6,8

6,7

Dashboards

NORM

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Telefoon beantwoord binnen 30 seconden

100%

81%

77%

74%

*

 ***

*****

Terugbelnotities afgehandeld binnen 2 werkdagen

90%

82%

86%

87%

*

Poststukken binnen 6 weken afgehandeld

92%

95%

95%

94%

88%

Ontvangstbevestiging brief verstuurd binnen 1 werkdag

95%

97%

99%

99%

96%

E-mails binnen 6 weken afgehandeld

92%

94%

95%

93%

85%

Ontvangstbevestiging e-mail verstuurd binnen 1 werkdag

95%

96%

99%

99%

96%

Website 24 uur per dag bereikbaar

99,40%

100%

99,90%

99,90%

100%

Meldingen binnen 1 week afgehandeld 

60%

82%

84%

86,00%

82%

Meldingen binnen 2 weken afgehandeld

95%

94%

92%

96,00%

92%

klachten afgehandeld binnen 6 weken

100%

100%

87%

85%

85%

Omgevingsvergunningen verstrekt binnen 8 weken

100%

64%

61%

57%

53% **

Drank en horecavergunningen verstrekt binnen 12 weken

100%

93%

67%

80%

93%

Evenementenvergunningen (cat A) verstrekt binnen 8 weken

100%

100%

100%

94%

95%

Evenementenvergunningen (cat B en C) verstrekt binnen 13 weken

100%

97%

98%

97%

100%

Aanvragen hulp bij het huishouden afgehandeld binnen 6 weken

100%

97%

95%

100%

100%

Aanvragen rolstoelen afgehandeld binnen 8 weken

100%

81%

81%

85%

100%

Aanvragen vervoersvoorzieningen afgehandeld binnen 8 weken

100%

94%

91%

99%

98,50%

Aanvragen woonvoorzieningen afgehandeld binnen 8 weken

100%

93%

88%

86%

100%

* Sinds het najaar 2017 maken we voor de telefonie gebruik van nieuwe software. Het was in het 4e kwartaal van 2017 (nog) niet mogelijk hier managementinformatie uit te genereren.
** In 2017 zijn 366 omgevingsvergunningen verleend. Een deel is afgehandeld buiten de termijn die ervoor staat. Dat heeft vooral te maken met het feit dat stukken niet compleet worden ingediend of omdat externe expertise nodig is.
*** 2018: Ons kwaliteitshandvest is aan vernieuwing toe. Het kan zich meer richten op de digitale dienstverlening. Vanuit de omgevingswet worden instrumenten ontwikkeld hoe je de dienstverlening kan meten vanuit Puza en vanuit BV-optiek. In de raadsvergadering van 13 september 2018 is afgesproken dat we het opstellen van de servicenormen in samenwerking met de klant en in samenwerking met de raad doen en dat er hierbij aandacht is voor niet-digitale inwoners.
**** 2019: Herzien servicenormen en kwaliteitshandvest
Ons kwaliteitshandvest is al enige tijd aan vernieuwing toe.
In het verleden hebben we servicenormen voor onze dienstverlening afgesproken. Deze servicenormen richten zich op de snelheid van afhandelen van diverse producten benoemd in het kwaliteitshandvest. Wat zijn servicenormen?  Servicenormen zijn in feite beloften over de dienstverlening van de overheid. Hierdoor weten inwoners en bedrijven wat ze kunnen verwachten. Op dit moment toetsen wij steekproefsgewijs hoe inwoners de aanvraag van een product heeft ervaren en houden we klanttevredenheidsonderzoeken via ‘Waar staat je gemeente’.  Aankomend jaar gaan wij in gesprek met de raad over methodieken om de kwaliteit van onze dienstverlening te meten en bij welke producten we dit wel of niet kunnen of willen doen. Belangrijk is ook om per product te bezien of wat de nut en noodzaak is van het benoemen van servicenormen, wat de meerwaarde is en of  het wel realistisch is om aan een specifiek product een norm te hangen. Wat levert het ons op en wat willen wij ermee? Een te ambitieus handvest kan ervoor zorgen dat beloften niet kunnen worden nakomen, met als gevolg dat de inwoner het vertrouwen in de gemeente verliest.
Daarnaast dienen wij ook rekening te houden met de komst van komst van de  Omgevingswet. Er worden nieuwe meetinstrumenten ontwikkeld, waarbij de dienstverlening bekeken wordt vanuit de hele keten, die nodig is om tot een product te komen.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02