Jaarstukken 2019

Ruimtelijke ontwikkeling

Thema Grondzaken en Vastgoed

Realisatie van het beleid

Grondzaken en Vastgoed

Gebiedsontwikkeling Buytewech-Noord
Na de vaststelling van het ‘Vlekkenplan’ in 2018, stond 2019 vooral in het teken van de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan Buytewech-Noord als pilot voor het omgevingsplan. Door middel van intensieve participatiesessies met inwoners, toekomstige bewoners en andere belangstellenden kreeg het stedenbouwkundig plan vorm. De duurzaamheidsambitie maakt onderdeel uit van het stedenbouwkundig plan. Op 24 juni 2019 is het stedenbouwkundig plan voor Buytewech Noord gepresenteerd aan alle belangstellenden. Op 17 december stelde de gemeenteraad het plan vast.
De overeenstemming met de grondeigenaar voor de aanleg van een nieuwe rotonde was een belangrijke mijlpaal, en is op 18 februari 2019 getekend. Hiervan vindt verdere uitwerking plaats in de vorm van een bestemmingsplan.

Verbeteren bezetting gemeentelijke accommodaties
De bezettingsgraad van het beschikbare gemeentelijk vastgoed is de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Hierbij is hoofdzakelijk gekeken naar een maatschappelijke invulling/rendement. Op dit moment is er nauwelijks gemeentelijk vastgoed dat niet benut wordt.

Ruimtelijke Ontwikkeling - Opstellen van een vastgoednota
Een uitgebreide inventarisatie van ons gemeentelijk vastgoed en de potentie die het heeft, is afgerond. Van hieruit wordt de vastgoednota verder uitgewerkt. Deze nota geeft richting aan het vastgoedbeleid en biedt houvast bij het maken van keuzes hierin en de uitvoering hiervan.

Woningbouwprojecten

Zuidhoek
In 2019 is gewerkt aan de voorbereidingen voor het woonrijp maken, het verhelpen van wateroverlast en het bereikbaar houden van de kavels. De riolering is aangelegd en stelconplaten zijn verwijderd/vervangen om het gebied goed berijdbaar te houden. Alle kavels op één na zijn verkocht, waarvan drie kavels nog onder voorbehoud. In september 2019 is tijdens een informatieavond het definitief ontwerp voor de buitenruimte gepresenteerd. Hierop kon men nog reageren, waarna een bestek is opgesteld en een aannemer geselecteerd. Alle voorbereidingen zijn klaar om het gebied in 2020 woonrijp te maken.

De Verwondering
Aangezien vrijwel alle kavels op het Parkeiland (op één na) zijn verkocht en de huurwoningen opgeleverd, is in 2019 gestart met het woonrijp maken van het Parkeiland. Voor het Noorder- en Zuidereiland is in december 2019 een informatieavond gehouden met betrekking tot het inrichtingsplan. Hierop kon men reageren of suggesties doen. Deze reacties zijn waar mogelijk verwerkt in de definitieve planvorming en ter besluitvorming aangeboden aan het college. Op het Noordereiland zijn van de vierendertig kavels inmiddels drieën twintig kavels verkocht, gereserveerd of in optie. Hiervan zijn de eerste woningen inmiddels gebouwd en bewoond.

Op het Zuidereiland zijn van de drieëndertig beschikbare kavels inmiddels zevenentwintig verkocht, gereserveerd of in optie. Hiervan is men op twee kavels al druk aan het bouwen. Het woonrijp maken start als ongeveer tachtig procent van de woningen gereed is.

Buytewech-Oost
Het gebied is bouwrijp gemaakt. Op Buytewech-Oost is één van de vijf nog te verkopen woonwerkkavels verkocht. De tweede kavel is in optie. De overige drie kavels staan nog te koop.

Buytewech-Noord

Op 24 juni 2019 is het stedenbouwkundig plan voor Buytewech-Noord gepresenteerd waarin klimaat, ‘doelgroepwonen’ en duurzaamheid belangrijke principes zijn. Het college stemde op 17 december in met de keuze voor het stedenbouwkundig plan Buytewech-Noord als uitgangspunt voor het Omgevingsplan Buytewech-Noord. Het stedenbouwkundig plan wordt begin 2020 behandeld in de gemeenteraad.   

Vivero
De ontwikkeling van het grootste deel van het project is afgerond, alleen het eiland en het perceel ten oosten daarvan zijn nog in ontwikkeling. Om de resterende kavels betaalbaarder en interessanter te maken voor een grotere groep potentiële kopers, is besloten om een tweetal kavels op het eiland te splitsen in twee-kapkavels. De inschrijving hierop was een succes en de kavels waren snel verkocht. Op het eiland van Vivero zijn alle kavels inmiddels verkocht, in optie of gereserveerd. Nadat tachtig procent van de woningen gereed is wordt gestart met het in fases woonrijp maken.

Scholenlocaties Ter Aar
Momenteel zijn de huidige scholen (Kompas, Vosseschans en De Fontein) nog op deze locaties gehuisvest.

Land van Koppen
Op 21 mei 2019 is er tijdens een inloopavond het voorlopig ontwerp van de buitenruimte gepresenteerd. Geïnteresseerden en belangstellenden konden reageren of suggesties aangeven. Deze zijn waar mogelijk verwerkt in de planvorming. De bouw van acht woningen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en vijfentwintig rijwoningen is in volle gang. Van de acht vrije kavels (waarvan twee twee-onder-een-kapwoningen) zijn er zeven verkocht waarbij al met het bouwproces is gestart. De laatste kavel is gereserveerd.

Dorpsstraat Zevenhoven
Op deze locatie zijn vier kavels beschikbaar, waarvan er twee verkocht en reeds in aanbouw zijn. De twee overige kavels zijn in optie genomen.

Damstaete
Voor de toegang naar deze nieuwe woonwijk is een dam/duiker aangebracht en een watergang gegraven. Vervolgens is het gebied bouwrijp gemaakt om de bouw van twintig sociale huurwoningen mogelijk te maken. Op 25 juni 2019 is de officiële start van de bouw ingeluid. Deze energiezuinige, gasloze woningen worden gebouwd als Nul-Op-de-Meter (NOM) woningen. De eerste energieneutrale sociale huurwoningen in de gemeente Nieuwkoop.

Teylerspark I
In november 2019 zijn de geprogrammeerde twintig sociale huurwoningen opgeleverd en in gebruik genomen. In aansluiting daarop is gestart met de werkzaamheden voor het woonrijp maken.

Vrouwenakker West
Het plangebied ligt binnen de oude rode contour en de afspraken over wonen en vliegen. Het is in gemeentelijk eigendom, maar wordt doorsneden door één particuliere kavel. Met de eigenaar hiervan is de gemeente in gesprek over een grondruil, om de twee gemeentelijke percelen met elkaar te verbinden.

Lindelaan
In december 2019 is de starnotitie voor de herontwikkeling van de locatie Lindelaan (oude locatie Ashram college), voor de nieuwbouw van vijfenveertig tot zestig woningen, vastgesteld door het college en aangeboden aan de raad.

Vlinderlocatie
Vanwege de raakvlakken met het (in de eerste helft van 2020 op te stellen) centrumplan Ter Aar, is de start van het project herontwikkeling Vlinderlocatie aangehouden tot het centrumplan is vastgesteld.

 

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02