Jaarstukken 2019

Bedrijfsvoering

Financieel overzicht

Bedrijfsvoering

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Verschil

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-557

8.677

8.120

-780

9.273

8.493

-223

596

373

Standaard lasten/baten/saldo
Begroting 2019 primitief
Begroting 2019
Rekening 2019
Afwijking 2019
Lasten
7.947.138
8.548.455
9.081.296
-532.841
Kostenplaatsen
250
0
0
0
Huisvesting
974.593
996.106
977.221
18.885
Bedrijfsondersteuning
5.489.944
6.069.998
6.621.722
-551.724
Management en staf
1.482.351
1.482.351
1.482.353
-2
Baten
-273.923
-273.923
-496.879
221.956
Kostenplaatsen
0
0
0
0
Huisvesting
0
0
-1.000
0
Bedrijfsondersteuning
-252.121
-252.121
-319.406
67.285
Management en staf
-21.802
-21.802
-176.473
154.671
Toevoegingen
26.000
128.500
192.065
-63.565
Bedrijfsondersteuning
26.000
128.500
192.065
-63.565
Onttrekkingen
-256.189
-283.099
-283.099
0
Huisvesting
-147.804
-147.804
-147.804
0
Bedrijfsondersteuning
-108.385
-135.295
-135.295
0

Toelichting

Toelichting bij financiële ontwikkeling

LASTEN (€ 533.000 nadeel)
De overschrijding op het thema bedrijfsvoering betreft meer inhuur dan begroot. De voornaamste redenen hiervoor zijn de vervanging van langdurig zieken en inhuur ten behoeve van vacatures waarbij deze inhuur duurder is dan eigen personeel. Daarnaast is er ingehuurd voor beheer openbare ruimte voor areaal-uitbreiding en extra werkzaamheden als gevolg van het uitvoeren van het afvalbeleidsplan. In 2019 is besloten om hiervoor in 2020 extra formatie beschikbaar te stellen.

BATEN (€ 223.000 voordeel)
De extra inkomsten betreffen met name uitkeringen van het UWV. Een deel van de inhuur wordt gedekt vanuit deze extra inkomsten binnen dit programma.

RESERVES (€ 64.000 nadeel)
In 2019 heeft een storting van € 64.000 plaatsgevonden in de reserve frictiekosten. In de jaarrekening wordt het exploitatiesaldo van de post frictiekosten gestort of onttrokken aan deze reserve. In 2019 was er een overschot waardoor deze storting heeft plaats gevonden.

GEREALISEERD RESULTAAT (€ 373.000 nadeel)
Dit zorgt voor het verschil in het gerealiseerde totaal van dit programma.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02