Jaarstukken 2019

Bedrijfsvoering

Beleidsindicatoren en dashboards

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Nieuwkoop JR 2019

Nieuwkoop B 2019

Nieuwkoop JR 2018

Bron

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

7,21

7,29

7,3

eigen gegevens gemeente

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

6,75

7,14

7,12

eigen gegevens gemeente

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

€ 467

€ 420

€ 369

eigen gegevens gemeente

Externe inhuur*
Totaal

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

11.74%
€ 1.739.551

2,39%
€ 367.088

8%
€ 1.214.807

eigen gegevens gemeente

Overhead

% van totale lasten

9.52%

8,50%

10,4%

eigen gegevens gemeente

*Bedrag inhuur 2018 is hoger dan in de jaarrekening 2018. De indicator is in lijn gebracht met de beantwoording van schriftelijke vragen over inhuur personeel c.a. van 19 augustus 2019.

Dashboards

P&O kengetallen

JR2019

W2018

W2017

W2016

Opleidingskosten als percentage van de loonsom

    1,94

1,70

1,74

1,47

Ziekteverzuimpercentage

5,5

 4,77

5,25

4,5

Streefpercentage ziekteverzuim

Meldingsfrequentie ziekteverzuim

 1,08

1,12 

1,17

1,13

Streefcijfer meldingsfrequentie ziekteverzuim

Toelichting
Het verzuimpercentage wordt berekend door het aantal verzuimde kalenderdagen in een bepaalde periode te delen door het aantal beschikbare kalenderdagen in die periode. Door enkele langdurige zieken is het ziekteverzuim over 2019 hoger.
De meldingsfrequentie wordt gevonden door het aantal ziekmeldingen in een periode te delen door het gemiddeld aantal medewerkers in een periode. Deze uitkomst geeft aan hoe vaak medewerkers zich ziek melden.

De meldingsfrequentie geeft aan hoe vaak  medewerkers gemiddeld verzuimen. Dit cijfer ligt gemiddeld in Nederland tussen de 1 en de 1,5.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02